Bộ phận TN và TKQ Sở Công Thương
Số hồ sơ xử lý: 4968
Đúng & trước hạn: 4968
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0.76%
Đúng hạn: 99.24%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN và TKQ Sở KHCN
Số hồ sơ xử lý: 14
Đúng & trước hạn: 14
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 62
Đúng & trước hạn: 62
Trước hạn: 96.77%
Đúng hạn: 3.23%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN và TKQ tại TTPVHCC
Số hồ sơ xử lý: 901
Đúng & trước hạn: 901
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.79%
Đúng hạn: 7.21%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 44
Đúng & trước hạn: 44
Trước hạn: 95.45%
Đúng hạn: 4.55%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo UBND tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kinh tế Ngành
Số hồ sơ xử lý: 9
Đúng & trước hạn: 9
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.89%
Đúng hạn: 11.11%
Trễ hạn: 0%
Phòng Nghiệp vụ - Kỹ thuật - Chi cục CNTY
Số hồ sơ xử lý: 10
Đúng & trước hạn: 10
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Nghiệp vụ dược - Quản lý hành nghề
Số hồ sơ xử lý: 56
Đúng & trước hạn: 56
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.43%
Đúng hạn: 3.57%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý hành nghề
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tổ chức - Hành chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kế hoạch tài chính
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng nghiệp vụ y
Số hồ sơ xử lý: 6
Đúng & trước hạn: 6
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
Số hồ sơ xử lý: 802
Đúng & trước hạn: 802
Trước hạn: 96.38%
Đúng hạn: 3.62%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm Trợ giúp pháp lý
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm Xúc tiến đầu tư
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm một cửa liên thông
Số hồ sơ xử lý: 507
Đúng & trước hạn: 507
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.62%
Đúng hạn: 1.38%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Bắc Sơn
Số hồ sơ xử lý: 264
Đúng & trước hạn: 264
Trễ hạn 0
Trước hạn: 25%
Đúng hạn: 75%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nam Sơn
Số hồ sơ xử lý: 186
Đúng & trước hạn: 186
Trễ hạn 0
Trước hạn: 15.05%
Đúng hạn: 84.95%
Trễ hạn: 0%
UBND TT Thiên Tôn
Số hồ sơ xử lý: 63
Đúng & trước hạn: 63
Trễ hạn 0
Trước hạn: 31.75%
Đúng hạn: 68.25%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Me
Số hồ sơ xử lý: 247
Đúng & trước hạn: 247
Trễ hạn 0
Trước hạn: 46.15%
Đúng hạn: 53.85%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Nho Quan
Số hồ sơ xử lý: 290
Đúng & trước hạn: 290
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.62%
Đúng hạn: 11.38%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Yên Ninh
Số hồ sơ xử lý: 709
Đúng & trước hạn: 709
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.85%
Đúng hạn: 77.15%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Yên Thịnh
Số hồ sơ xử lý: 399
Đúng & trước hạn: 399
Trễ hạn 0
Trước hạn: 38.6%
Đúng hạn: 61.4%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Cúc Phương
Số hồ sơ xử lý: 21
Đúng & trước hạn: 21
Trễ hạn 0
Trước hạn: 47.62%
Đúng hạn: 52.38%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Lâm
Số hồ sơ xử lý: 75
Đúng & trước hạn: 75
Trễ hạn 0
Trước hạn: 44%
Đúng hạn: 56%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Sơn
Số hồ sơ xử lý: 104
Đúng & trước hạn: 104
Trễ hạn 0
Trước hạn: 40.38%
Đúng hạn: 59.62%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Thủy
Số hồ sơ xử lý: 86
Đúng & trước hạn: 86
Trễ hạn 0
Trước hạn: 25.58%
Đúng hạn: 74.42%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Tường
Số hồ sơ xử lý: 85
Đúng & trước hạn: 85
Trễ hạn 0
Trước hạn: 42.35%
Đúng hạn: 57.65%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Kỳ Phú
Số hồ sơ xử lý: 75
Đúng & trước hạn: 75
Trễ hạn 0
Trước hạn: 17.33%
Đúng hạn: 82.67%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Lạc Vân
Số hồ sơ xử lý: 31
Đúng & trước hạn: 31
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.58%
Đúng hạn: 77.42%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Lạng Phong
Số hồ sơ xử lý: 34
Đúng & trước hạn: 34
Trễ hạn 0
Trước hạn: 17.65%
Đúng hạn: 82.35%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Long
Số hồ sơ xử lý: 22
Đúng & trước hạn: 22
Trễ hạn 0
Trước hạn: 45.45%
Đúng hạn: 54.55%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Lộc
Số hồ sơ xử lý: 98
Đúng & trước hạn: 98
Trễ hạn 0
Trước hạn: 34.69%
Đúng hạn: 65.31%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Sơn
Số hồ sơ xử lý: 141
Đúng & trước hạn: 141
Trễ hạn 0
Trước hạn: 65.25%
Đúng hạn: 34.75%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Quảng Lạc
Số hồ sơ xử lý: 150
Đúng & trước hạn: 150
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30%
Đúng hạn: 70%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Quỳnh Lưu
Số hồ sơ xử lý: 382
Đúng & trước hạn: 382
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.18%
Đúng hạn: 73.82%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Sơn Hà
Số hồ sơ xử lý: 130
Đúng & trước hạn: 130
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.62%
Đúng hạn: 75.38%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Sơn Lai
Số hồ sơ xử lý: 80
Đúng & trước hạn: 80
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.5%
Đúng hạn: 77.5%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thanh Lạc
Số hồ sơ xử lý: 145
Đúng & trước hạn: 145
Trễ hạn 0
Trước hạn: 53.1%
Đúng hạn: 46.9%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thượng Hòa
Số hồ sơ xử lý: 92
Đúng & trước hạn: 92
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80.43%
Đúng hạn: 19.57%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thạch Bình
Số hồ sơ xử lý: 195
Đúng & trước hạn: 195
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.1%
Đúng hạn: 75.9%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phong
Số hồ sơ xử lý: 102
Đúng & trước hạn: 102
Trễ hạn 0
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 50%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phú
Số hồ sơ xử lý: 65
Đúng & trước hạn: 65
Trễ hạn 0
Trước hạn: 52.31%
Đúng hạn: 47.69%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phương
Số hồ sơ xử lý: 110
Đúng & trước hạn: 110
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.55%
Đúng hạn: 75.45%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Xích Thổ
Số hồ sơ xử lý: 160
Đúng & trước hạn: 160
Trễ hạn 0
Trước hạn: 74.38%
Đúng hạn: 25.63%
Trễ hạn: -0.01%
UBND Xã Yên Quang
Số hồ sơ xử lý: 76
Đúng & trước hạn: 76
Trễ hạn 0
Trước hạn: 38.16%
Đúng hạn: 61.84%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Đức Long
Số hồ sơ xử lý: 168
Đúng & trước hạn: 168
Trễ hạn 0
Trước hạn: 47.62%
Đúng hạn: 52.38%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Bích Đào
Số hồ sơ xử lý: 761
Đúng & trước hạn: 761
Trễ hạn 0
Trước hạn: 7.36%
Đúng hạn: 92.64%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Nam Bình
Số hồ sơ xử lý: 456
Đúng & trước hạn: 456
Trễ hạn 0
Trước hạn: 19.08%
Đúng hạn: 80.92%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Nam Thành
Số hồ sơ xử lý: 293
Đúng & trước hạn: 293
Trễ hạn 0
Trước hạn: 19.45%
Đúng hạn: 80.55%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Ninh Khánh
Số hồ sơ xử lý: 236
Đúng & trước hạn: 236
Trễ hạn 0
Trước hạn: 38.56%
Đúng hạn: 61.44%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Ninh Phong
Số hồ sơ xử lý: 590
Đúng & trước hạn: 590
Trễ hạn 0
Trước hạn: 10.17%
Đúng hạn: 89.83%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Ninh Sơn
Số hồ sơ xử lý: 558
Đúng & trước hạn: 558
Trễ hạn 0
Trước hạn: 13.44%
Đúng hạn: 86.56%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Phúc Thành
Số hồ sơ xử lý: 738
Đúng & trước hạn: 738
Trễ hạn 0
Trước hạn: 7.59%
Đúng hạn: 92.41%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Thanh Bình
Số hồ sơ xử lý: 437
Đúng & trước hạn: 437
Trễ hạn 0
Trước hạn: 14.87%
Đúng hạn: 85.13%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Trung Sơn
Số hồ sơ xử lý: 270
Đúng & trước hạn: 270
Trễ hạn 0
Trước hạn: 17.04%
Đúng hạn: 82.96%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tân Bình
Số hồ sơ xử lý: 143
Đúng & trước hạn: 143
Trễ hạn 0
Trước hạn: 23.08%
Đúng hạn: 76.92%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tân Thành
Số hồ sơ xử lý: 240
Đúng & trước hạn: 240
Trễ hạn 0
Trước hạn: 17.92%
Đúng hạn: 82.08%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tây Sơn
Số hồ sơ xử lý: 154
Đúng & trước hạn: 154
Trễ hạn 0
Trước hạn: 59.09%
Đúng hạn: 40.91%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Vân Giang
Số hồ sơ xử lý: 229
Đúng & trước hạn: 229
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.16%
Đúng hạn: 83.84%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Yên Bình
Số hồ sơ xử lý: 115
Đúng & trước hạn: 115
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.43%
Đúng hạn: 69.57%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Đông Thành
Số hồ sơ xử lý: 616
Đúng & trước hạn: 616
Trễ hạn 0
Trước hạn: 13.47%
Đúng hạn: 86.53%
Trễ hạn: 0%
UBND thị trấn Bình Minh
Số hồ sơ xử lý: 32
Đúng & trước hạn: 32
Trễ hạn 0
Trước hạn: 90.63%
Đúng hạn: 9.38%
Trễ hạn: -0.01%
UBND thị trấn Phát Diệm
Số hồ sơ xử lý: 188
Đúng & trước hạn: 188
Trễ hạn 0
Trước hạn: 61.17%
Đúng hạn: 38.83%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Chất Bình
Số hồ sơ xử lý: 97
Đúng & trước hạn: 97
Trễ hạn 0
Trước hạn: 84.54%
Đúng hạn: 15.46%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Cồn Thoi
Số hồ sơ xử lý: 93
Đúng & trước hạn: 93
Trễ hạn 0
Trước hạn: 94.62%
Đúng hạn: 5.38%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Hòa
Số hồ sơ xử lý: 149
Đúng & trước hạn: 149
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80.54%
Đúng hạn: 19.46%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Hưng
Số hồ sơ xử lý: 111
Đúng & trước hạn: 111
Trễ hạn 0
Trước hạn: 72.07%
Đúng hạn: 27.93%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Lạc
Số hồ sơ xử lý: 152
Đúng & trước hạn: 152
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.45%
Đúng hạn: 83.55%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Lập
Số hồ sơ xử lý: 202
Đúng & trước hạn: 202
Trễ hạn 0
Trước hạn: 65.35%
Đúng hạn: 34.65%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Minh
Số hồ sơ xử lý: 221
Đúng & trước hạn: 221
Trễ hạn 0
Trước hạn: 14.03%
Đúng hạn: 85.97%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phong
Số hồ sơ xử lý: 69
Đúng & trước hạn: 69
Trễ hạn 0
Trước hạn: 27.54%
Đúng hạn: 72.46%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phú
Số hồ sơ xử lý: 362
Đúng & trước hạn: 362
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.39%
Đúng hạn: 69.61%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phương
Số hồ sơ xử lý: 203
Đúng & trước hạn: 203
Trễ hạn 0
Trước hạn: 33.99%
Đúng hạn: 66.01%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Sinh
Số hồ sơ xử lý: 303
Đúng & trước hạn: 303
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.77%
Đúng hạn: 77.23%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thanh
Số hồ sơ xử lý: 178
Đúng & trước hạn: 178
Trễ hạn 0
Trước hạn: 19.1%
Đúng hạn: 80.9%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thắng
Số hồ sơ xử lý: 99
Đúng & trước hạn: 99
Trễ hạn 0
Trước hạn: 29.29%
Đúng hạn: 70.71%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thịnh
Số hồ sơ xử lý: 231
Đúng & trước hạn: 231
Trễ hạn 0
Trước hạn: 32.03%
Đúng hạn: 67.97%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Tiến
Số hồ sơ xử lý: 200
Đúng & trước hạn: 199
Trễ hạn 1
Trước hạn: 22%
Đúng hạn: 77.5%
Trễ hạn: 0.5%
UBND xã Gia Trung
Số hồ sơ xử lý: 348
Đúng & trước hạn: 348
Trễ hạn 0
Trước hạn: 34.48%
Đúng hạn: 65.52%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Trấn
Số hồ sơ xử lý: 249
Đúng & trước hạn: 249
Trễ hạn 0
Trước hạn: 32.53%
Đúng hạn: 67.47%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Tân
Số hồ sơ xử lý: 280
Đúng & trước hạn: 280
Trễ hạn 0
Trước hạn: 43.57%
Đúng hạn: 56.43%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Vân
Số hồ sơ xử lý: 398
Đúng & trước hạn: 398
Trễ hạn 0
Trước hạn: 23.37%
Đúng hạn: 76.63%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Vượng
Số hồ sơ xử lý: 53
Đúng & trước hạn: 53
Trễ hạn 0
Trước hạn: 56.6%
Đúng hạn: 43.4%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Xuân
Số hồ sơ xử lý: 126
Đúng & trước hạn: 126
Trễ hạn 0
Trước hạn: 20.63%
Đúng hạn: 79.37%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hùng Tiến
Số hồ sơ xử lý: 109
Đúng & trước hạn: 109
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.17%
Đúng hạn: 1.83%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hồi Ninh
Số hồ sơ xử lý: 104
Đúng & trước hạn: 104
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.46%
Đúng hạn: 11.54%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh An
Số hồ sơ xử lý: 173
Đúng & trước hạn: 171
Trễ hạn 2
Trước hạn: 31.79%
Đúng hạn: 67.05%
Trễ hạn: 1.16%
UBND xã Khánh Công
Số hồ sơ xử lý: 158
Đúng & trước hạn: 158
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.05%
Đúng hạn: 75.95%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Cư
Số hồ sơ xử lý: 347
Đúng & trước hạn: 346
Trễ hạn 1
Trước hạn: 31.12%
Đúng hạn: 68.59%
Trễ hạn: 0.29%
UBND xã Khánh Cường
Số hồ sơ xử lý: 194
Đúng & trước hạn: 194
Trễ hạn 0
Trước hạn: 45.88%
Đúng hạn: 54.12%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Dương
Số hồ sơ xử lý: 197
Đúng & trước hạn: 197
Trễ hạn 0
Trước hạn: 11.68%
Đúng hạn: 88.32%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Hòa
Số hồ sơ xử lý: 425
Đúng & trước hạn: 425
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.12%
Đúng hạn: 73.88%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Hải
Số hồ sơ xử lý: 170
Đúng & trước hạn: 170
Trễ hạn 0
Trước hạn: 14.71%
Đúng hạn: 85.29%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Hồng
Số hồ sơ xử lý: 319
Đúng & trước hạn: 319
Trễ hạn 0
Trước hạn: 46.39%
Đúng hạn: 53.61%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Hội
Số hồ sơ xử lý: 201
Đúng & trước hạn: 201
Trễ hạn 0
Trước hạn: 47.76%
Đúng hạn: 52.24%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Lợi
Số hồ sơ xử lý: 433
Đúng & trước hạn: 433
Trễ hạn 0
Trước hạn: 78.98%
Đúng hạn: 21.02%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Mậu
Số hồ sơ xử lý: 229
Đúng & trước hạn: 229
Trễ hạn 0
Trước hạn: 77.73%
Đúng hạn: 22.27%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Nhạc
Số hồ sơ xử lý: 523
Đúng & trước hạn: 523
Trễ hạn 0
Trước hạn: 33.84%
Đúng hạn: 66.16%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Phú
Số hồ sơ xử lý: 139
Đúng & trước hạn: 139
Trễ hạn 0
Trước hạn: 31.65%
Đúng hạn: 68.35%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thiện
Số hồ sơ xử lý: 218
Đúng & trước hạn: 218
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.51%
Đúng hạn: 83.49%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thành
Số hồ sơ xử lý: 159
Đúng & trước hạn: 159
Trễ hạn 0
Trước hạn: 64.78%
Đúng hạn: 35.22%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thượng
Số hồ sơ xử lý: 555
Đúng & trước hạn: 555
Trễ hạn 0
Trước hạn: 3.78%
Đúng hạn: 96.22%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thịnh
Số hồ sơ xử lý: 177
Đúng & trước hạn: 177
Trễ hạn 0
Trước hạn: 32.77%
Đúng hạn: 67.23%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thủy
Số hồ sơ xử lý: 98
Đúng & trước hạn: 98
Trễ hạn 0
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 50%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Tiên
Số hồ sơ xử lý: 211
Đúng & trước hạn: 211
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.01%
Đúng hạn: 81.99%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Trung
Số hồ sơ xử lý: 422
Đúng & trước hạn: 422
Trễ hạn 0
Trước hạn: 35.07%
Đúng hạn: 64.93%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Vân
Số hồ sơ xử lý: 201
Đúng & trước hạn: 200
Trễ hạn 1
Trước hạn: 57.21%
Đúng hạn: 42.29%
Trễ hạn: 0.5%
UBND xã Kim Chính
Số hồ sơ xử lý: 104
Đúng & trước hạn: 104
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.42%
Đúng hạn: 10.58%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Hải
Số hồ sơ xử lý: 37
Đúng & trước hạn: 37
Trễ hạn 0
Trước hạn: 86.49%
Đúng hạn: 13.51%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 97
Đúng & trước hạn: 97
Trễ hạn 0
Trước hạn: 91.75%
Đúng hạn: 8.25%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Trung
Số hồ sơ xử lý: 138
Đúng & trước hạn: 138
Trễ hạn 0
Trước hạn: 94.93%
Đúng hạn: 5.07%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Tân
Số hồ sơ xử lý: 191
Đúng & trước hạn: 191
Trễ hạn 0
Trước hạn: 91.62%
Đúng hạn: 8.38%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Đông
Số hồ sơ xử lý: 55
Đúng & trước hạn: 55
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Định
Số hồ sơ xử lý: 105
Đúng & trước hạn: 105
Trễ hạn 0
Trước hạn: 74.29%
Đúng hạn: 25.71%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lai Thành
Số hồ sơ xử lý: 170
Đúng & trước hạn: 170
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liên Sơn
Số hồ sơ xử lý: 187
Đúng & trước hạn: 187
Trễ hạn 0
Trước hạn: 37.97%
Đúng hạn: 62.03%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lưu Phương
Số hồ sơ xử lý: 166
Đúng & trước hạn: 166
Trễ hạn 0
Trước hạn: 77.11%
Đúng hạn: 22.89%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mai Sơn
Số hồ sơ xử lý: 162
Đúng & trước hạn: 162
Trễ hạn 0
Trước hạn: 52.47%
Đúng hạn: 47.53%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Như Hòa
Số hồ sơ xử lý: 125
Đúng & trước hạn: 125
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.8%
Đúng hạn: 11.2%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh An
Số hồ sơ xử lý: 26
Đúng & trước hạn: 26
Trễ hạn 0
Trước hạn: 53.85%
Đúng hạn: 46.15%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Giang
Số hồ sơ xử lý: 209
Đúng & trước hạn: 209
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.18%
Đúng hạn: 81.82%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Hòa
Số hồ sơ xử lý: 96
Đúng & trước hạn: 96
Trễ hạn 0
Trước hạn: 87.5%
Đúng hạn: 12.5%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Hải
Số hồ sơ xử lý: 73
Đúng & trước hạn: 73
Trễ hạn 0
Trước hạn: 46.58%
Đúng hạn: 53.42%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Khang
Số hồ sơ xử lý: 116
Đúng & trước hạn: 116
Trễ hạn 0
Trước hạn: 37.93%
Đúng hạn: 62.07%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 76
Đúng & trước hạn: 76
Trễ hạn 0
Trước hạn: 75%
Đúng hạn: 25%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Nhất
Số hồ sơ xử lý: 149
Đúng & trước hạn: 149
Trễ hạn 0
Trước hạn: 14.09%
Đúng hạn: 85.91%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Phúc
Số hồ sơ xử lý: 195
Đúng & trước hạn: 195
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.26%
Đúng hạn: 69.74%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Thắng
Số hồ sơ xử lý: 89
Đúng & trước hạn: 89
Trễ hạn 0
Trước hạn: 12.36%
Đúng hạn: 87.64%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Tiến
Số hồ sơ xử lý: 280
Đúng & trước hạn: 280
Trễ hạn 0
Trước hạn: 8.21%
Đúng hạn: 91.79%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Vân
Số hồ sơ xử lý: 307
Đúng & trước hạn: 307
Trễ hạn 0
Trước hạn: 20.52%
Đúng hạn: 79.48%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Xuân
Số hồ sơ xử lý: 83
Đúng & trước hạn: 83
Trễ hạn 0
Trước hạn: 10.84%
Đúng hạn: 89.16%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Quang Sơn
Số hồ sơ xử lý: 280
Đúng & trước hạn: 280
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.29%
Đúng hạn: 75.71%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Quang Thiện
Số hồ sơ xử lý: 239
Đúng & trước hạn: 239
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.65%
Đúng hạn: 3.35%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sơn Thành
Số hồ sơ xử lý: 123
Đúng & trước hạn: 123
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.76%
Đúng hạn: 77.24%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thượng Kiệm
Số hồ sơ xử lý: 189
Đúng & trước hạn: 189
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.77%
Đúng hạn: 4.23%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Trường Yên
Số hồ sơ xử lý: 56
Đúng & trước hạn: 56
Trễ hạn 0
Trước hạn: 75%
Đúng hạn: 25%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tân Thành
Số hồ sơ xử lý: 212
Đúng & trước hạn: 212
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.75%
Đúng hạn: 4.25%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Văn Hải
Số hồ sơ xử lý: 41
Đúng & trước hạn: 41
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Xuân Chính
Số hồ sơ xử lý: 31
Đúng & trước hạn: 31
Trễ hạn 0
Trước hạn: 77.42%
Đúng hạn: 22.58%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Hòa
Số hồ sơ xử lý: 221
Đúng & trước hạn: 221
Trễ hạn 0
Trước hạn: 50.68%
Đúng hạn: 49.32%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Hưng
Số hồ sơ xử lý: 147
Đúng & trước hạn: 147
Trễ hạn 0
Trước hạn: 51.7%
Đúng hạn: 48.3%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Lâm
Số hồ sơ xử lý: 207
Đúng & trước hạn: 207
Trễ hạn 0
Trước hạn: 7.73%
Đúng hạn: 92.27%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Lộc
Số hồ sơ xử lý: 32
Đúng & trước hạn: 32
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Mạc
Số hồ sơ xử lý: 431
Đúng & trước hạn: 431
Trễ hạn 0
Trước hạn: 40.14%
Đúng hạn: 59.86%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 228
Đúng & trước hạn: 228
Trễ hạn 0
Trước hạn: 25.44%
Đúng hạn: 74.56%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Nhân
Số hồ sơ xử lý: 580
Đúng & trước hạn: 580
Trễ hạn 0
Trước hạn: 35.86%
Đúng hạn: 64.14%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Phong
Số hồ sơ xử lý: 341
Đúng & trước hạn: 341
Trễ hạn 0
Trước hạn: 10.56%
Đúng hạn: 89.44%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Sơn
Số hồ sơ xử lý: 49
Đúng & trước hạn: 49
Trễ hạn 0
Trước hạn: 48.98%
Đúng hạn: 51.02%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Thành
Số hồ sơ xử lý: 167
Đúng & trước hạn: 167
Trễ hạn 0
Trước hạn: 64.67%
Đúng hạn: 35.33%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Thái
Số hồ sơ xử lý: 130
Đúng & trước hạn: 130
Trễ hạn 0
Trước hạn: 56.15%
Đúng hạn: 43.85%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Thắng
Số hồ sơ xử lý: 380
Đúng & trước hạn: 380
Trễ hạn 0
Trước hạn: 14.47%
Đúng hạn: 85.53%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Từ
Số hồ sơ xử lý: 273
Đúng & trước hạn: 273
Trễ hạn 0
Trước hạn: 49.82%
Đúng hạn: 50.18%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Đồng
Số hồ sơ xử lý: 293
Đúng & trước hạn: 293
Trễ hạn 0
Trước hạn: 33.11%
Đúng hạn: 66.89%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ân Hòa
Số hồ sơ xử lý: 485
Đúng & trước hạn: 485
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đông Sơn
Số hồ sơ xử lý: 192
Đúng & trước hạn: 192
Trễ hạn 0
Trước hạn: 39.06%
Đúng hạn: 60.94%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Định Hóa
Số hồ sơ xử lý: 195
Đúng & trước hạn: 195
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.95%
Đúng hạn: 2.05%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đồng Hướng
Số hồ sơ xử lý: 102
Đúng & trước hạn: 102
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.06%
Đúng hạn: 2.94%
Trễ hạn: 0%
VP1 - Phòng Hành Chính Quản Trị
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP10 - Ban Tiếp CD & Xử Lý Đơn Tố Cáo
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP11 - Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP2 - Phòng Tổng Hợp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP3 - Phòng Kinh Tế Nghành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP4 - Phòng Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP5 - Phòng Phân Phối Lưu Thông
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP6 - Phòng Khoa giáo - Văn Xã
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP7 - Phòng Nội Chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP8 - Phòng Dân tộc
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP9 - Phòng Ngoại Vụ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 55
Đúng & trước hạn: 55
Trước hạn: 96.36%
Đúng hạn: 3.64%
Trễ hạn: 0%
Đóng - Phòng Kế hoạch
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%