Bộ phận TN và TKQ Sở Công Thương
Số hồ sơ xử lý: 25851
Đúng & trước hạn: 25851
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0.72%
Đúng hạn: 99.28%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN và TKQ Sở KHCN
Số hồ sơ xử lý: 68
Đúng & trước hạn: 68
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.53%
Đúng hạn: 1.47%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 987
Đúng & trước hạn: 987
Trước hạn: 98.48%
Đúng hạn: 1.52%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN và TKQ tại TTPVHCC
Số hồ sơ xử lý: 8360
Đúng & trước hạn: 8360
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.97%
Đúng hạn: 7.03%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 820
Đúng & trước hạn: 820
Trước hạn: 98.78%
Đúng hạn: 1.22%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo UBND tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kinh tế Ngành
Số hồ sơ xử lý: 127
Đúng & trước hạn: 127
Trễ hạn 0
Trước hạn: 72.44%
Đúng hạn: 27.56%
Trễ hạn: 0%
Phòng Nghiệp vụ - Kỹ thuật - Chi cục CNTY
Số hồ sơ xử lý: 74
Đúng & trước hạn: 74
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.65%
Đúng hạn: 1.35%
Trễ hạn: 0%
Phòng Nghiệp vụ dược - Quản lý hành nghề
Số hồ sơ xử lý: 919
Đúng & trước hạn: 919
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.35%
Đúng hạn: 0.65%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý hành nghề
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tổ chức - Hành chính
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kế hoạch tài chính
Số hồ sơ xử lý: 7
Đúng & trước hạn: 7
Trễ hạn 0
Trước hạn: 57.14%
Đúng hạn: 42.86%
Trễ hạn: 0%
Phòng nghiệp vụ y
Số hồ sơ xử lý: 67
Đúng & trước hạn: 67
Trước hạn: 86.57%
Đúng hạn: 13.43%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
Số hồ sơ xử lý: 7324
Đúng & trước hạn: 7324
Trước hạn: 97.21%
Đúng hạn: 2.79%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm Trợ giúp pháp lý
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm Xúc tiến đầu tư
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm một cửa liên thông
Số hồ sơ xử lý: 3916
Đúng & trước hạn: 3916
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.34%
Đúng hạn: 2.66%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Bắc Sơn
Số hồ sơ xử lý: 2373
Đúng & trước hạn: 2373
Trễ hạn 0
Trước hạn: 19.51%
Đúng hạn: 80.49%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nam Sơn
Số hồ sơ xử lý: 2126
Đúng & trước hạn: 2126
Trễ hạn 0
Trước hạn: 12.14%
Đúng hạn: 87.86%
Trễ hạn: 0%
UBND TT Thiên Tôn
Số hồ sơ xử lý: 792
Đúng & trước hạn: 792
Trễ hạn 0
Trước hạn: 37.37%
Đúng hạn: 62.63%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Me
Số hồ sơ xử lý: 2046
Đúng & trước hạn: 2046
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.62%
Đúng hạn: 83.38%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Nho Quan
Số hồ sơ xử lý: 1100
Đúng & trước hạn: 1100
Trễ hạn 0
Trước hạn: 66.09%
Đúng hạn: 33.91%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Yên Ninh
Số hồ sơ xử lý: 5131
Đúng & trước hạn: 5131
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.99%
Đúng hạn: 83.01%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Yên Thịnh
Số hồ sơ xử lý: 2769
Đúng & trước hạn: 2769
Trễ hạn 0
Trước hạn: 40.45%
Đúng hạn: 59.55%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Cúc Phương
Số hồ sơ xử lý: 253
Đúng & trước hạn: 253
Trễ hạn 0
Trước hạn: 32.02%
Đúng hạn: 67.98%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Lâm
Số hồ sơ xử lý: 1043
Đúng & trước hạn: 1043
Trễ hạn 0
Trước hạn: 32.89%
Đúng hạn: 67.11%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Sơn
Số hồ sơ xử lý: 861
Đúng & trước hạn: 861
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.55%
Đúng hạn: 69.45%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Thủy
Số hồ sơ xử lý: 972
Đúng & trước hạn: 972
Trễ hạn 0
Trước hạn: 42.49%
Đúng hạn: 57.51%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Tường
Số hồ sơ xử lý: 687
Đúng & trước hạn: 687
Trễ hạn 0
Trước hạn: 56.77%
Đúng hạn: 43.23%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Kỳ Phú
Số hồ sơ xử lý: 579
Đúng & trước hạn: 579
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.42%
Đúng hạn: 73.58%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Lạc Vân
Số hồ sơ xử lý: 636
Đúng & trước hạn: 634
Trễ hạn 2
Trước hạn: 25.31%
Đúng hạn: 74.37%
Trễ hạn: 0.32%
UBND Xã Lạng Phong
Số hồ sơ xử lý: 560
Đúng & trước hạn: 560
Trễ hạn 0
Trước hạn: 44.29%
Đúng hạn: 55.71%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Long
Số hồ sơ xử lý: 644
Đúng & trước hạn: 644
Trễ hạn 0
Trước hạn: 62.58%
Đúng hạn: 37.42%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Lộc
Số hồ sơ xử lý: 938
Đúng & trước hạn: 938
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.23%
Đúng hạn: 73.77%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1050
Đúng & trước hạn: 1050
Trễ hạn 0
Trước hạn: 31.52%
Đúng hạn: 68.48%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Quảng Lạc
Số hồ sơ xử lý: 1001
Đúng & trước hạn: 1001
Trễ hạn 0
Trước hạn: 34.37%
Đúng hạn: 65.63%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Quỳnh Lưu
Số hồ sơ xử lý: 1774
Đúng & trước hạn: 1774
Trễ hạn 0
Trước hạn: 42.22%
Đúng hạn: 57.78%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Sơn Hà
Số hồ sơ xử lý: 1558
Đúng & trước hạn: 1558
Trễ hạn 0
Trước hạn: 58.86%
Đúng hạn: 41.14%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Sơn Lai
Số hồ sơ xử lý: 1259
Đúng & trước hạn: 1259
Trễ hạn 0
Trước hạn: 35.5%
Đúng hạn: 64.5%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thanh Lạc
Số hồ sơ xử lý: 1124
Đúng & trước hạn: 1124
Trễ hạn 0
Trước hạn: 27.14%
Đúng hạn: 72.86%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thượng Hòa
Số hồ sơ xử lý: 1382
Đúng & trước hạn: 1382
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.41%
Đúng hạn: 73.59%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thạch Bình
Số hồ sơ xử lý: 2385
Đúng & trước hạn: 2385
Trễ hạn 0
Trước hạn: 48.64%
Đúng hạn: 51.36%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phong
Số hồ sơ xử lý: 699
Đúng & trước hạn: 699
Trễ hạn 0
Trước hạn: 46.35%
Đúng hạn: 53.65%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phú
Số hồ sơ xử lý: 1098
Đúng & trước hạn: 1098
Trễ hạn 0
Trước hạn: 42.35%
Đúng hạn: 57.65%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phương
Số hồ sơ xử lý: 1060
Đúng & trước hạn: 1060
Trễ hạn 0
Trước hạn: 31.51%
Đúng hạn: 68.49%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Xích Thổ
Số hồ sơ xử lý: 3112
Đúng & trước hạn: 3112
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80.14%
Đúng hạn: 19.86%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Yên Quang
Số hồ sơ xử lý: 1452
Đúng & trước hạn: 1449
Trễ hạn 3
Trước hạn: 20.25%
Đúng hạn: 79.55%
Trễ hạn: 0.2%
UBND Xã Đức Long
Số hồ sơ xử lý: 1124
Đúng & trước hạn: 1124
Trễ hạn 0
Trước hạn: 47.33%
Đúng hạn: 52.67%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Bích Đào
Số hồ sơ xử lý: 4834
Đúng & trước hạn: 4834
Trễ hạn 0
Trước hạn: 10.53%
Đúng hạn: 89.47%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Nam Bình
Số hồ sơ xử lý: 4423
Đúng & trước hạn: 4423
Trễ hạn 0
Trước hạn: 11.78%
Đúng hạn: 88.22%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Nam Thành
Số hồ sơ xử lý: 2504
Đúng & trước hạn: 2503
Trễ hạn 1
Trước hạn: 15.26%
Đúng hạn: 84.7%
Trễ hạn: 0.04%
UBND phường Ninh Khánh
Số hồ sơ xử lý: 2373
Đúng & trước hạn: 2373
Trễ hạn 0
Trước hạn: 4.68%
Đúng hạn: 95.32%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Ninh Phong
Số hồ sơ xử lý: 4434
Đúng & trước hạn: 4434
Trễ hạn 0
Trước hạn: 8.14%
Đúng hạn: 91.86%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Ninh Sơn
Số hồ sơ xử lý: 4598
Đúng & trước hạn: 4598
Trễ hạn 0
Trước hạn: 10.46%
Đúng hạn: 89.54%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Phúc Thành
Số hồ sơ xử lý: 6364
Đúng & trước hạn: 6364
Trễ hạn 0
Trước hạn: 7.64%
Đúng hạn: 92.36%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Thanh Bình
Số hồ sơ xử lý: 3725
Đúng & trước hạn: 3725
Trễ hạn 0
Trước hạn: 7.76%
Đúng hạn: 92.24%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Trung Sơn
Số hồ sơ xử lý: 2148
Đúng & trước hạn: 2148
Trễ hạn 0
Trước hạn: 11.08%
Đúng hạn: 88.92%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tân Bình
Số hồ sơ xử lý: 1275
Đúng & trước hạn: 1275
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.82%
Đúng hạn: 81.18%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tân Thành
Số hồ sơ xử lý: 2761
Đúng & trước hạn: 2761
Trễ hạn 0
Trước hạn: 12.17%
Đúng hạn: 87.83%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tây Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1119
Đúng & trước hạn: 1119
Trễ hạn 0
Trước hạn: 27.79%
Đúng hạn: 72.21%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Vân Giang
Số hồ sơ xử lý: 3366
Đúng & trước hạn: 3366
Trễ hạn 0
Trước hạn: 7.07%
Đúng hạn: 92.93%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Yên Bình
Số hồ sơ xử lý: 1410
Đúng & trước hạn: 1410
Trễ hạn 0
Trước hạn: 20.28%
Đúng hạn: 79.72%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Đông Thành
Số hồ sơ xử lý: 5430
Đúng & trước hạn: 5430
Trễ hạn 0
Trước hạn: 7.55%
Đúng hạn: 92.45%
Trễ hạn: 0%
UBND thị trấn Bình Minh
Số hồ sơ xử lý: 368
Đúng & trước hạn: 368
Trễ hạn 0
Trước hạn: 79.08%
Đúng hạn: 20.92%
Trễ hạn: 0%
UBND thị trấn Phát Diệm
Số hồ sơ xử lý: 1213
Đúng & trước hạn: 1213
Trễ hạn 0
Trước hạn: 58.12%
Đúng hạn: 41.88%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Chất Bình
Số hồ sơ xử lý: 574
Đúng & trước hạn: 574
Trễ hạn 0
Trước hạn: 78.4%
Đúng hạn: 21.6%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Cồn Thoi
Số hồ sơ xử lý: 666
Đúng & trước hạn: 666
Trễ hạn 0
Trước hạn: 74.02%
Đúng hạn: 25.98%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Hòa
Số hồ sơ xử lý: 1426
Đúng & trước hạn: 1426
Trễ hạn 0
Trước hạn: 86.61%
Đúng hạn: 13.39%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Hưng
Số hồ sơ xử lý: 632
Đúng & trước hạn: 632
Trễ hạn 0
Trước hạn: 75.79%
Đúng hạn: 24.21%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Lạc
Số hồ sơ xử lý: 1193
Đúng & trước hạn: 1193
Trễ hạn 0
Trước hạn: 25.23%
Đúng hạn: 74.77%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Lập
Số hồ sơ xử lý: 2221
Đúng & trước hạn: 2221
Trễ hạn 0
Trước hạn: 73.26%
Đúng hạn: 26.74%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Minh
Số hồ sơ xử lý: 1411
Đúng & trước hạn: 1411
Trễ hạn 0
Trước hạn: 13.47%
Đúng hạn: 86.53%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phong
Số hồ sơ xử lý: 1155
Đúng & trước hạn: 1155
Trễ hạn 0
Trước hạn: 31.69%
Đúng hạn: 68.31%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phú
Số hồ sơ xử lý: 2953
Đúng & trước hạn: 2953
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.46%
Đúng hạn: 81.54%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phương
Số hồ sơ xử lý: 1137
Đúng & trước hạn: 1137
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.65%
Đúng hạn: 73.35%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Sinh
Số hồ sơ xử lý: 1829
Đúng & trước hạn: 1829
Trễ hạn 0
Trước hạn: 27.01%
Đúng hạn: 72.99%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thanh
Số hồ sơ xử lý: 1998
Đúng & trước hạn: 1998
Trễ hạn 0
Trước hạn: 15.62%
Đúng hạn: 84.38%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thắng
Số hồ sơ xử lý: 782
Đúng & trước hạn: 782
Trễ hạn 0
Trước hạn: 29.03%
Đúng hạn: 70.97%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thịnh
Số hồ sơ xử lý: 2267
Đúng & trước hạn: 2267
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.36%
Đúng hạn: 77.64%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Tiến
Số hồ sơ xử lý: 1518
Đúng & trước hạn: 1518
Trễ hạn 0
Trước hạn: 28.13%
Đúng hạn: 71.87%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Trung
Số hồ sơ xử lý: 1929
Đúng & trước hạn: 1929
Trễ hạn 0
Trước hạn: 25.09%
Đúng hạn: 74.91%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Trấn
Số hồ sơ xử lý: 2082
Đúng & trước hạn: 2082
Trễ hạn 0
Trước hạn: 23.73%
Đúng hạn: 76.27%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Tân
Số hồ sơ xử lý: 2778
Đúng & trước hạn: 2778
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.21%
Đúng hạn: 73.79%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Vân
Số hồ sơ xử lý: 2982
Đúng & trước hạn: 2982
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.67%
Đúng hạn: 83.33%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Vượng
Số hồ sơ xử lý: 661
Đúng & trước hạn: 661
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.09%
Đúng hạn: 77.91%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Xuân
Số hồ sơ xử lý: 1242
Đúng & trước hạn: 1242
Trễ hạn 0
Trước hạn: 12.4%
Đúng hạn: 87.6%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hùng Tiến
Số hồ sơ xử lý: 784
Đúng & trước hạn: 784
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.73%
Đúng hạn: 7.27%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hồi Ninh
Số hồ sơ xử lý: 622
Đúng & trước hạn: 622
Trễ hạn 0
Trước hạn: 87.46%
Đúng hạn: 12.54%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh An
Số hồ sơ xử lý: 1704
Đúng & trước hạn: 1701
Trễ hạn 3
Trước hạn: 21.95%
Đúng hạn: 77.88%
Trễ hạn: 0.17%
UBND xã Khánh Công
Số hồ sơ xử lý: 1125
Đúng & trước hạn: 1125
Trễ hạn 0
Trước hạn: 29.6%
Đúng hạn: 70.4%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Cư
Số hồ sơ xử lý: 3647
Đúng & trước hạn: 3647
Trễ hạn 0
Trước hạn: 38.8%
Đúng hạn: 61.2%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Cường
Số hồ sơ xử lý: 1470
Đúng & trước hạn: 1467
Trễ hạn 3
Trước hạn: 38.1%
Đúng hạn: 61.7%
Trễ hạn: 0.2%
UBND xã Khánh Dương
Số hồ sơ xử lý: 1323
Đúng & trước hạn: 1323
Trễ hạn 0
Trước hạn: 23.36%
Đúng hạn: 76.64%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Hòa
Số hồ sơ xử lý: 2196
Đúng & trước hạn: 2196
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.78%
Đúng hạn: 73.22%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Hải
Số hồ sơ xử lý: 1734
Đúng & trước hạn: 1734
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.05%
Đúng hạn: 75.95%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Hồng
Số hồ sơ xử lý: 2058
Đúng & trước hạn: 2058
Trễ hạn 0
Trước hạn: 42.76%
Đúng hạn: 57.24%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Hội
Số hồ sơ xử lý: 1776
Đúng & trước hạn: 1776
Trễ hạn 0
Trước hạn: 37.61%
Đúng hạn: 62.39%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Lợi
Số hồ sơ xử lý: 1264
Đúng & trước hạn: 1264
Trễ hạn 0
Trước hạn: 65.03%
Đúng hạn: 34.97%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Mậu
Số hồ sơ xử lý: 2031
Đúng & trước hạn: 2031
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.53%
Đúng hạn: 11.47%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Nhạc
Số hồ sơ xử lý: 5114
Đúng & trước hạn: 5114
Trễ hạn 0
Trước hạn: 21%
Đúng hạn: 79%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Phú
Số hồ sơ xử lý: 1471
Đúng & trước hạn: 1471
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.22%
Đúng hạn: 81.78%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thiện
Số hồ sơ xử lý: 1785
Đúng & trước hạn: 1785
Trễ hạn 0
Trước hạn: 14.17%
Đúng hạn: 85.83%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thành
Số hồ sơ xử lý: 1318
Đúng & trước hạn: 1317
Trễ hạn 1
Trước hạn: 35.58%
Đúng hạn: 64.34%
Trễ hạn: 0.08%
UBND xã Khánh Thượng
Số hồ sơ xử lý: 2257
Đúng & trước hạn: 2257
Trễ hạn 0
Trước hạn: 6.91%
Đúng hạn: 93.09%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thịnh
Số hồ sơ xử lý: 1300
Đúng & trước hạn: 1300
Trễ hạn 0
Trước hạn: 42.62%
Đúng hạn: 57.38%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thủy
Số hồ sơ xử lý: 943
Đúng & trước hạn: 940
Trễ hạn 3
Trước hạn: 72.53%
Đúng hạn: 27.15%
Trễ hạn: 0.32%
UBND xã Khánh Tiên
Số hồ sơ xử lý: 2291
Đúng & trước hạn: 2291
Trễ hạn 0
Trước hạn: 17.68%
Đúng hạn: 82.32%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Trung
Số hồ sơ xử lý: 3463
Đúng & trước hạn: 3463
Trễ hạn 0
Trước hạn: 29.69%
Đúng hạn: 70.31%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Vân
Số hồ sơ xử lý: 1055
Đúng & trước hạn: 1055
Trễ hạn 0
Trước hạn: 46.35%
Đúng hạn: 53.65%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Chính
Số hồ sơ xử lý: 821
Đúng & trước hạn: 821
Trễ hạn 0
Trước hạn: 85.99%
Đúng hạn: 14.01%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Hải
Số hồ sơ xử lý: 477
Đúng & trước hạn: 477
Trễ hạn 0
Trước hạn: 78.83%
Đúng hạn: 21.17%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 1849
Đúng & trước hạn: 1849
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.48%
Đúng hạn: 11.52%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Trung
Số hồ sơ xử lý: 611
Đúng & trước hạn: 611
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.36%
Đúng hạn: 10.64%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Tân
Số hồ sơ xử lý: 1234
Đúng & trước hạn: 1233
Trễ hạn 1
Trước hạn: 86.06%
Đúng hạn: 13.86%
Trễ hạn: 0.08%
UBND xã Kim Đông
Số hồ sơ xử lý: 334
Đúng & trước hạn: 334
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.82%
Đúng hạn: 10.18%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Định
Số hồ sơ xử lý: 1231
Đúng & trước hạn: 1231
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.22%
Đúng hạn: 11.78%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lai Thành
Số hồ sơ xử lý: 577
Đúng & trước hạn: 577
Trễ hạn 0
Trước hạn: 76.26%
Đúng hạn: 23.74%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liên Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1615
Đúng & trước hạn: 1615
Trễ hạn 0
Trước hạn: 25.76%
Đúng hạn: 74.24%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lưu Phương
Số hồ sơ xử lý: 1667
Đúng & trước hạn: 1667
Trễ hạn 0
Trước hạn: 65.33%
Đúng hạn: 34.67%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mai Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1242
Đúng & trước hạn: 1242
Trễ hạn 0
Trước hạn: 42.83%
Đúng hạn: 57.17%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Như Hòa
Số hồ sơ xử lý: 1256
Đúng & trước hạn: 1256
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.25%
Đúng hạn: 10.75%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh An
Số hồ sơ xử lý: 706
Đúng & trước hạn: 706
Trễ hạn 0
Trước hạn: 59.21%
Đúng hạn: 40.79%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Giang
Số hồ sơ xử lý: 2688
Đúng & trước hạn: 2688
Trễ hạn 0
Trước hạn: 69.53%
Đúng hạn: 30.47%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Hòa
Số hồ sơ xử lý: 508
Đúng & trước hạn: 508
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.44%
Đúng hạn: 2.56%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Hải
Số hồ sơ xử lý: 468
Đúng & trước hạn: 468
Trễ hạn 0
Trước hạn: 58.12%
Đúng hạn: 41.88%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Khang
Số hồ sơ xử lý: 1098
Đúng & trước hạn: 1098
Trễ hạn 0
Trước hạn: 55.65%
Đúng hạn: 44.35%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 949
Đúng & trước hạn: 949
Trễ hạn 0
Trước hạn: 57.11%
Đúng hạn: 42.89%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Nhất
Số hồ sơ xử lý: 1599
Đúng & trước hạn: 1599
Trễ hạn 0
Trước hạn: 6.63%
Đúng hạn: 93.37%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Phúc
Số hồ sơ xử lý: 2503
Đúng & trước hạn: 2503
Trễ hạn 0
Trước hạn: 15.66%
Đúng hạn: 84.34%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Thắng
Số hồ sơ xử lý: 867
Đúng & trước hạn: 867
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.26%
Đúng hạn: 77.74%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Tiến
Số hồ sơ xử lý: 2030
Đúng & trước hạn: 2030
Trễ hạn 0
Trước hạn: 6.45%
Đúng hạn: 93.55%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Vân
Số hồ sơ xử lý: 2086
Đúng & trước hạn: 2086
Trễ hạn 0
Trước hạn: 67.93%
Đúng hạn: 32.07%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Xuân
Số hồ sơ xử lý: 906
Đúng & trước hạn: 906
Trễ hạn 0
Trước hạn: 41.39%
Đúng hạn: 58.61%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Quang Sơn
Số hồ sơ xử lý: 2199
Đúng & trước hạn: 2199
Trễ hạn 0
Trước hạn: 19.42%
Đúng hạn: 80.58%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Quang Thiện
Số hồ sơ xử lý: 1536
Đúng & trước hạn: 1536
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.54%
Đúng hạn: 11.46%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sơn Thành
Số hồ sơ xử lý: 962
Đúng & trước hạn: 962
Trễ hạn 0
Trước hạn: 35.76%
Đúng hạn: 64.24%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thượng Kiệm
Số hồ sơ xử lý: 1288
Đúng & trước hạn: 1288
Trễ hạn 0
Trước hạn: 91.54%
Đúng hạn: 8.46%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Trường Yên
Số hồ sơ xử lý: 1717
Đúng & trước hạn: 1717
Trễ hạn 0
Trước hạn: 38.32%
Đúng hạn: 61.68%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tân Thành
Số hồ sơ xử lý: 1438
Đúng & trước hạn: 1438
Trễ hạn 0
Trước hạn: 72.88%
Đúng hạn: 27.12%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Văn Hải
Số hồ sơ xử lý: 725
Đúng & trước hạn: 725
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80.28%
Đúng hạn: 19.72%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Xuân Chính
Số hồ sơ xử lý: 628
Đúng & trước hạn: 628
Trễ hạn 0
Trước hạn: 84.39%
Đúng hạn: 15.61%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Hòa
Số hồ sơ xử lý: 2113
Đúng & trước hạn: 2113
Trễ hạn 0
Trước hạn: 47.52%
Đúng hạn: 52.48%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Hưng
Số hồ sơ xử lý: 1148
Đúng & trước hạn: 1148
Trễ hạn 0
Trước hạn: 56.53%
Đúng hạn: 43.47%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Lâm
Số hồ sơ xử lý: 1315
Đúng & trước hạn: 1315
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.65%
Đúng hạn: 69.35%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Lộc
Số hồ sơ xử lý: 402
Đúng & trước hạn: 402
Trễ hạn 0
Trước hạn: 91.54%
Đúng hạn: 8.46%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Mạc
Số hồ sơ xử lý: 1553
Đúng & trước hạn: 1553
Trễ hạn 0
Trước hạn: 35.03%
Đúng hạn: 64.97%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 1596
Đúng & trước hạn: 1596
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.68%
Đúng hạn: 77.32%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Nhân
Số hồ sơ xử lý: 5213
Đúng & trước hạn: 5213
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.58%
Đúng hạn: 69.42%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Phong
Số hồ sơ xử lý: 1668
Đúng & trước hạn: 1668
Trễ hạn 0
Trước hạn: 12.77%
Đúng hạn: 87.23%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Sơn
Số hồ sơ xử lý: 711
Đúng & trước hạn: 711
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.52%
Đúng hạn: 69.48%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Thành
Số hồ sơ xử lý: 1170
Đúng & trước hạn: 1170
Trễ hạn 0
Trước hạn: 48.63%
Đúng hạn: 51.37%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Thái
Số hồ sơ xử lý: 1200
Đúng & trước hạn: 1200
Trễ hạn 0
Trước hạn: 33.42%
Đúng hạn: 66.58%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Thắng
Số hồ sơ xử lý: 2560
Đúng & trước hạn: 2560
Trễ hạn 0
Trước hạn: 21.02%
Đúng hạn: 78.98%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Từ
Số hồ sơ xử lý: 2240
Đúng & trước hạn: 2240
Trễ hạn 0
Trước hạn: 34.73%
Đúng hạn: 65.27%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Đồng
Số hồ sơ xử lý: 2172
Đúng & trước hạn: 2172
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.03%
Đúng hạn: 75.97%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ân Hòa
Số hồ sơ xử lý: 1779
Đúng & trước hạn: 1779
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.78%
Đúng hạn: 0.22%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đông Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1399
Đúng & trước hạn: 1399
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.58%
Đúng hạn: 83.42%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Định Hóa
Số hồ sơ xử lý: 1190
Đúng & trước hạn: 1190
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80.34%
Đúng hạn: 19.66%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đồng Hướng
Số hồ sơ xử lý: 448
Đúng & trước hạn: 448
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.62%
Đúng hạn: 11.38%
Trễ hạn: 0%
VP1 - Phòng Hành Chính Quản Trị
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP10 - Ban Tiếp CD & Xử Lý Đơn Tố Cáo
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP11 - Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP2 - Phòng Tổng Hợp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP3 - Phòng Kinh Tế Nghành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP4 - Phòng Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP5 - Phòng Phân Phối Lưu Thông
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP6 - Phòng Khoa giáo - Văn Xã
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP7 - Phòng Nội Chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP8 - Phòng Dân tộc
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP9 - Phòng Ngoại Vụ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 761
Đúng & trước hạn: 761
Trước hạn: 98.82%
Đúng hạn: 1.18%
Trễ hạn: 0%
Đóng - Phòng Kế hoạch
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%