STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 H42.27.20-240223-0003 23/02/2024 27/02/2024 29/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ XUÂN UBND xã Gia Tiến