STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 H42.29.32-240221-0006 21/02/2024 23/02/2024 26/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN ĐỨC UBND xã Khánh Vân