STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 H42.29.14-240130-0003 30/01/2024 01/02/2024 02/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH THỊ HÒA UBND xã Khánh An
2 H42.29.14-240221-0021 21/02/2024 23/02/2024 25/02/2024
Trễ hạn 0 ngày.
ĐỖ MẠNH QUANG UBND xã Khánh An