STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.23.26.H42-230111-0007 11/01/2023 13/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRỊNH CHÍ TOÀN UBND phường Nam Thành