STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 H42.30.22-230907-0001 07/09/2023 11/09/2023 14/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ VĂN HẢI UBND Xã Lạc Vân
2 H42.30.22-230824-0001 24/08/2023 28/08/2023 03/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN THỊ DINH UBND Xã Lạc Vân
3 H42.30.39-230711-0006 11/07/2023 08/08/2023 11/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG VIỆT HƯNG UBND Xã Yên Quang
4 H42.30.39-230711-0007 11/07/2023 08/08/2023 11/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI THÀNH CÔNG UBND Xã Yên Quang
5 H42.30.39-230711-0008 11/07/2023 08/08/2023 11/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ THỊ VUI UBND Xã Yên Quang