STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 H42.09-230801-0036 03/08/2023 29/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM NGỌC ANH Bộ phận TN và TKQ tại TTPVHCC