STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 H42.07.14-230704-0023 04/07/2023 11/07/2023 17/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐOÀN THỊ TUYẾT-NAM BÌNH
2 H42.07.14-230705-0046 05/07/2023 07/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN CHƯ-THANH BÌNH
3 H42.07.14-230706-0005 06/07/2023 11/07/2023 12/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN HỒNG-NAM BÌNH
4 H42.07.14-230706-0008 06/07/2023 05/07/2023 17/07/2023
Trễ hạn 8 ngày.
TẠ HỮU TRỤ-ĐÔNG THÀNH
5 H42.07.14-230706-0026 06/07/2023 04/07/2023 17/07/2023
Trễ hạn 9 ngày.
ĐINH KHẮC TÚY-ĐÔNG THÀNH
6 H42.07.14-230707-0009 07/07/2023 11/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG THỊ KIM ANH-NINH KHÁNH
7 H42.07.14-230707-0010 07/07/2023 11/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG THỊ KIM ANH-NINH KHÁNH
8 H42.07.14-230707-0011 07/07/2023 11/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG THỊ KIM ANH-NINH KHÁNH
9 H42.07.14-230807-0003 07/08/2023 21/08/2023 22/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH PHONG-NINH NHẤT
10 H42.07.14-230808-0046 08/08/2023 15/09/2023 19/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TẾ+CHUNG+NGỌC-NINH PHÚC
11 H42.07.14-230710-0023 10/07/2023 11/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN KHẮC THẢO-NINH KHÁNH
12 H42.07.14-230615-0010 15/06/2023 07/06/2023 03/07/2023
Trễ hạn 18 ngày.
TỐNG XUÂN HỘI-VÂN GIANG
13 H42.07.14-230616-0001 16/06/2023 19/06/2023 06/07/2023
Trễ hạn 13 ngày.
VŨ ĐÌNH QUANG-BÍCH ĐÀO
14 H42.07.14-230616-0030 16/06/2023 26/06/2023 12/07/2023
Trễ hạn 12 ngày.
LÊ ANH TUẤN - TÂN THÀNH
15 H42.07.14-230616-0040 16/06/2023 08/06/2023 23/06/2023
Trễ hạn 11 ngày.
ĐINH QUỐC THẮNG-NAM BÌNH
16 H42.07.14-230616-0061 16/06/2023 26/05/2023 29/06/2023
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN VĂN CHƯ-THANH BÌNH
17 H42.07.14-230619-0021 19/06/2023 09/06/2023 05/07/2023
Trễ hạn 18 ngày.
PHẠM THÁI QUANG-BÍCH ĐÀO
18 H42.07.14-230619-0027 19/06/2023 19/06/2023 05/07/2023
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN VIẾT TÙNG-ĐÔNG THÀNH
19 H42.07.14-230620-0002 20/06/2023 07/06/2023 27/06/2023
Trễ hạn 14 ngày.
TỐNG XUÂN HAI-NAM BÌNH
20 H42.07.14-230621-0010 21/06/2023 12/06/2023 05/07/2023
Trễ hạn 17 ngày.
LÊ VĂN LIỄU - NAM BÌNH
21 H42.07.14-230621-0022 21/06/2023 10/07/2023 17/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN QUANG LẮM-THANH BÌNH
22 H42.07.14-230621-0048 21/06/2023 27/06/2023 10/07/2023
Trễ hạn 9 ngày.
HOÀNG ANH TUẤN-NINH TIẾN
23 H42.07.14-230622-0005 22/06/2023 02/06/2023 29/06/2023
Trễ hạn 19 ngày.
PHẠM ĐỨC THẮNG-NINH PHÚC
24 H42.07.14-230623-0012 23/06/2023 16/06/2023 27/06/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐIỀN MINH HƯỞNG-NINH PHÚC
25 H42.07.14-230623-0032 23/06/2023 08/06/2023 03/07/2023
Trễ hạn 17 ngày.
PHẠM VĂN NGHỊ-NAM BÌNH
26 H42.07.14-230623-0039 23/06/2023 12/06/2023 29/06/2023
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN XUÂN VINH-BÍCH ĐÀO
27 H42.07.14-230623-0042 23/06/2023 12/07/2023 17/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ ĐỨC VIỆT-NAM BÌNH
28 H42.07.14-230626-0029 26/06/2023 23/06/2023 03/07/2023
Trễ hạn 6 ngày.
BÙI THỊ KHUY-NINH KHÁNH
29 H42.07.14-230626-0035 26/06/2023 09/06/2023 29/06/2023
Trễ hạn 14 ngày.
VŨ VĂN LAI+VŨ VĂN NHỊ-NINH PHÚC
30 H42.07.14-230626-0051 26/06/2023 05/07/2023 11/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
VŨ VĂN CẦN-NAM BÌNH
31 H42.07.14-230626-0054 26/06/2023 19/06/2023 06/07/2023
Trễ hạn 13 ngày.
ĐINH NGỌC VU-BÍCH ĐÀO
32 H42.07.14-230626-0066 26/06/2023 11/07/2023 17/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LƯƠNG THỊ QUÝ+NGUYỄN NGỌC DƯƠNG+NGUYỄN NGỌC HẢI-VÂN GIANG
33 H42.07.14-230627-0011 27/06/2023 21/06/2023 06/07/2023
Trễ hạn 11 ngày.
VŨ ĐÌNH QUANG-BÍCH ĐÀO
34 H42.07.14-230627-0031 27/06/2023 16/06/2023 04/07/2023
Trễ hạn 12 ngày.
HỨA HỒNG TUYÊN-BÍCH ĐÀO
35 H42.07.14-230628-0064 28/06/2023 20/06/2023 10/07/2023
Trễ hạn 14 ngày.
ĐINH VĂN TOẢN-ĐÔNG THÀNH
36 H42.07.14-230628-0070 28/06/2023 07/07/2023 11/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ THU HÀ-NAM BÌNH
37 H42.07.14-230628-0071 28/06/2023 07/07/2023 12/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ GẤM-NAM BÌNH
38 H42.07.14-230629-0005 29/06/2023 07/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN QUÂN - NINH KHÁNH
39 H42.07.14-230629-0049 29/06/2023 21/06/2023 10/07/2023
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN MẠNH TIẾN-ĐÔNG THÀNH
40 H42.07.14-230630-0004 30/06/2023 22/06/2023 06/07/2023
Trễ hạn 10 ngày.
PHẠM VĂN QUANG-BÍCH ĐÀO
41 H42.07.14-230630-0013 30/06/2023 16/06/2023 10/07/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN THẾ KỲ-ĐÔN THÀNH
42 H42.07.14-230802-0053 02/08/2023 11/08/2023 13/08/2023
Trễ hạn 0 ngày.
LÊ VĂN THĂNG-NINH SƠN
43 000.13.07.H42-230306-0010 06/03/2023 15/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐĂNG HẢI-THANH BÌNH
44 000.13.07.H42-221206-0028 06/12/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VIẾT QUÂN
45 000.13.07.H42-221206-0029 06/12/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VIẾT THUẤN
46 H42.07.14-230807-0001 07/08/2023 21/08/2023 22/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH PHONG-NINH NHẤT
47 H42.07.14-230807-0002 07/08/2023 21/08/2023 22/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH PHONG-NINH NHẤT
48 H42.07.14-230807-0004 07/08/2023 21/08/2023 22/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH PHONG-NINH NHẤT
49 H42.07.14-230807-0005 07/08/2023 21/08/2023 22/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH PHONG-NINH NHẤT
50 H42.07.14-230807-0046 07/08/2023 16/08/2023 17/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI CHÍ CƯỜNG-NINH SƠN
51 000.13.07.H42-221212-0022 12/12/2022 02/01/2023 03/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG NGỌC PHONG
52 H42.07.14-230613-0061 13/06/2023 24/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG THỊ BÉ-NAM BÌNH
53 H42.07.14-230717-0046 17/07/2023 10/08/2023 13/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮNG-NINH SƠN
54 000.13.07.H42-230220-0030 20/02/2023 03/04/2023 06/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG VĂN KHIÊM-NINH PHÚC
55 000.13.07.H42-230322-0018 22/03/2023 31/03/2023 03/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN TRƯỜNG GIANG-THANH BÌNH
56 000.13.07.H42-221222-0052 22/12/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VIẾT DÂN
57 000.13.07.H42-200323-0061 23/03/2020 31/03/2022 17/07/2023
Trễ hạn 335 ngày.
NGUYỄN SINH THỤY
58 H42.07.14-230627-0042 27/06/2023 03/07/2023 05/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRỊNH XUÂN BỐN-NAM BÌNH
59 000.11.07.H42-230307-0019 07/03/2023 04/04/2023 05/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÀ NGUYỄN THỊ NHỮ ỦY QUYỀN CHO BÀ LÊ THỊ KIM PHƯỢNG
60 000.11.07.H42-221207-0035 07/12/2022 04/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ÔNG NGUYỄN VĂN TÂN
61 000.11.07.H42-230209-0033 09/02/2023 06/03/2023 07/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ÔNG ĐÀO VĂN KHÁNH
62 000.11.07.H42-230412-0041 12/04/2023 10/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ÔNG BÙI VĂN TRÍ ỦY QUYỀN CHO BÀ ĐINH THỊ THU ÂN
63 000.11.07.H42-230413-0040 13/04/2023 11/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ÔNG TRẦN VINH QUANG ỦY QUYỀN CHO ĐINH THỊ THU ÂN
64 000.11.07.H42-230214-0041 14/02/2023 09/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÀ NGUYỄN THỊ LAN
65 000.11.07.H42-230321-0026 21/03/2023 30/03/2023 05/04/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ÔNG ĐINH VĂN TIÊN ỦY QUYỀN CHO BÀ PHẠM THỊ DUNG
66 000.11.07.H42-230321-0051 21/03/2023 30/03/2023 05/04/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ÔNG ĐINH HỮU THU ỦY QUYỀN CHO ÔNG NGUYỄN KHẮC HIẾU
67 000.11.07.H42-221226-0041 26/12/2022 08/02/2023 12/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ÔNG NGUYỄN TIẾN LỰC ỦY QUYỀN CHO ÔNG TRỊNH QUANG BỘ
68 000.11.07.H42-230328-0018 28/03/2023 20/04/2023 21/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ÔNG QUÁCH VĂN TÀI ỦY QUYỀN CHO ÔNG BÙI ĐÌNH KỲ
69 H42.07.15-230801-0007 01/08/2023 15/08/2023 18/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRỊNH VĂN CƯƠNG
70 H42.07.15-230704-0005 04/07/2023 21/06/2023 10/07/2023
Trễ hạn 13 ngày.
VŨ VĂN SƠN
71 H42.07.15-230704-0012 04/07/2023 27/06/2023 09/07/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN KHOA
72 H42.07.15-230704-0020 04/07/2023 28/06/2023 10/07/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN CHINH
73 H42.07.15-230707-0014 07/07/2023 06/07/2023 08/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ NGUYỄN CƯỜNG
74 H42.07.15-230707-0029 07/07/2023 14/07/2023 16/07/2023
Trễ hạn 0 ngày.
ĐINH NGỌC DŨNG, ĐINH NGỌC KIÊN
75 000.14.07.H42-221108-0036 08/11/2022 30/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐỖ THÀNH TRUNG; PHẠM NGỌC ANH
76 000.14.07.H42-221208-0003 08/12/2022 19/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐÀO THỊ NGỌC; ĐÀO VĂN VƯỢNG
77 000.14.07.H42-221208-0023 08/12/2022 27/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM QUANG HƯNG
78 000.14.07.H42-221209-0016 09/12/2022 06/01/2023 10/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐINH ANH QUÂN
79 000.14.07.H42-221209-0024 09/12/2022 09/01/2023 10/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH ANH QUÂN
80 H42.07.15-230710-0028 10/07/2023 05/07/2023 16/07/2023
Trễ hạn 7 ngày.
CHU QUỐC CƯỜNG
81 000.14.07.H42-230111-0005 11/01/2023 27/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ NGỌC KHỞI
82 000.14.07.H42-230411-0013 11/04/2023 20/04/2023 17/05/2023
Trễ hạn 18 ngày.
PHẠM VĂN LANH
83 000.14.07.H42-221213-0051 13/12/2022 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ VUI; PHẠM PHI ĐÔNG; PHẠM THỊ CÚC
84 000.14.07.H42-220714-0019 14/07/2022 27/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ MAI
85 000.14.07.H42-220714-0021 14/07/2022 27/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ MAI
86 000.14.07.H42-220714-0023 14/07/2022 27/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ MAI
87 H42.07.15-230615-0003 15/06/2023 07/08/2023 08/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN THẮNG; ĐỖ VĂN CẬY
88 H42.07.15-230615-0026 15/06/2023 14/06/2023 30/06/2023
Trễ hạn 12 ngày.
ĐOÀN VĂN ẤM
89 H42.07.15-230615-0032 15/06/2023 21/06/2023 06/07/2023
Trễ hạn 11 ngày.
PHẠM XUÂN HÒA; PHẠM VĂN VŨ
90 H42.07.15-230615-0045 15/06/2023 07/07/2023 10/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH THỊ HUÊ
91 H42.07.15-230616-0018 16/06/2023 12/07/2023 16/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN THỦY; ĐỖ CẢNH ĐOÀN
92 H42.07.15-230616-0023 16/06/2023 05/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN HUY
93 H42.07.15-230616-0037 16/06/2023 19/05/2023 20/06/2023
Trễ hạn 22 ngày.
ĐÀO XUÂN VỌNG
94 H42.07.15-230816-0001 16/08/2023 21/08/2023 22/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ HIÊN
95 H42.07.15-230816-0005 16/08/2023 21/08/2023 22/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN LUÂN
96 H42.07.15-230816-0009 16/08/2023 21/08/2023 22/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THẾ ĐỨC
97 H42.07.15-230816-0011 16/08/2023 21/08/2023 22/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM ĐÌNH PHONG
98 H42.07.15-230816-0022 16/08/2023 21/08/2023 22/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HIẾN
99 000.14.07.H42-221116-0024 16/11/2022 07/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀO THỊ QUYÊN
100 H42.07.15-230619-0044 19/06/2023 06/07/2023 10/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ THO
101 H42.07.15-230619-0046 19/06/2023 07/07/2023 10/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ THO
102 H42.07.15-230620-0006 20/06/2023 09/06/2023 02/07/2023
Trễ hạn 15 ngày.
LÃ NGỌC TUẤN
103 H42.07.15-230620-0016 20/06/2023 12/07/2023 16/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM VĂN THÀNH
104 H42.07.15-230620-0022 20/06/2023 31/05/2023 27/06/2023
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN NGỌC TUẤN
105 H42.07.15-230620-0024 20/06/2023 11/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ MẠNH HÙNG
106 H42.07.15-230620-0026 20/06/2023 11/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ MẠNH HÙNG
107 H42.07.15-230620-0027 20/06/2023 11/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ MẠNH HÙNG
108 H42.07.15-230620-0035 20/06/2023 10/07/2023 16/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ VĂN THẠNH
109 H42.07.15-230620-0043 20/06/2023 11/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM VĂN QUẢNG
110 000.14.07.H42-221220-0039 20/12/2022 13/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 0 ngày.
PHẠM VĂN CHỈNH, LÂM VĂN MINH
111 H42.07.15-230621-0006 21/06/2023 06/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG
112 H42.07.15-230621-0031 21/06/2023 07/06/2023 04/07/2023
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN VĂN HẢI; PHẠM VĂN MINH
113 H42.07.15-230621-0036 21/06/2023 13/07/2023 16/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN NGỌC
114 H42.07.15-230621-0039 21/06/2023 21/06/2023 09/07/2023
Trễ hạn 12 ngày.
ĐINH VĂN TRUNG
115 000.14.07.H42-221121-0009 21/11/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ TƯƠI
116 H42.07.15-230622-0030 22/06/2023 31/05/2023 27/06/2023
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN THẾ HIỀN
117 H42.07.15-230822-0037 22/08/2023 07/09/2023 08/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THÌN
118 H42.07.15-230822-0038 22/08/2023 07/09/2023 08/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THÌN
119 000.14.07.H42-221122-0034 22/11/2022 11/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM XUÂN TRƯỜNG; PHẠM VĂN CHANH
120 H42.07.15-230623-0003 23/06/2023 03/07/2023 09/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐINH VĂN SOẠN
121 H42.07.15-230623-0012 23/06/2023 11/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ VĂN XÃ
122 H42.07.15-230623-0040 23/06/2023 06/06/2023 29/06/2023
Trễ hạn 17 ngày.
PHAN VĂN ĐOÀN
123 H42.07.15-230623-0042 23/06/2023 09/06/2023 02/07/2023
Trễ hạn 15 ngày.
PHAN VĂN LỰC
124 H42.07.15-230623-0045 23/06/2023 04/07/2023 09/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN VIỆT
125 H42.07.15-230623-0046 23/06/2023 07/07/2023 16/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN MINH
126 000.14.07.H42-221123-0002 23/11/2022 04/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN NAM; NGUYỄN VĂN BẢY; NGUYỄN VĂN THỊNH
127 H42.07.15-230724-0011 24/07/2023 07/08/2023 09/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN MINH THÙY
128 000.14.07.H42-221124-0011 24/11/2022 30/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ VĂN NĂNG; PHẠM NGỌC BIÊN
129 H42.07.15-230626-0022 26/06/2023 05/06/2023 29/06/2023
Trễ hạn 18 ngày.
LƯƠNG NGỌC THÀNH
130 H42.07.15-230627-0013 27/06/2023 05/06/2023 29/06/2023
Trễ hạn 18 ngày.
LÊ XUÂN ĐÀI
131 000.14.07.H42-221128-0021 28/11/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG CAO SƠN
132 H42.07.15-230629-0019 29/06/2023 07/07/2023 16/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM VĂN HIẾN; ĐỖ VĂN ĐẠI
133 H42.07.15-230629-0034 29/06/2023 06/07/2023 10/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM QUANG HUẤN
134 H42.07.15-230630-0018 30/06/2023 05/07/2023 09/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀO MẠNH TÔN
135 000.14.07.H42-221130-0028 30/11/2022 11/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM TRỌNG LIÊU
136 H42.07.15-230731-0033 31/07/2023 07/08/2023 08/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM SỸ NHẬN
137 H42.07.15-230731-0034 31/07/2023 07/08/2023 08/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÂM VĂN HIỂN
138 H42.07.15-230803-0022 03/08/2023 08/08/2023 09/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TUẤN QUỸ
139 H42.07.15-230804-0002 04/08/2023 09/08/2023 10/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THANH ĐÔNG
140 000.17.07.H42-221209-0015 09/12/2022 20/01/2023 27/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ THỊ DẬU (ĐẶNG HỮU CHUNG + LÊ VĂN HUYÊN)-6252
141 000.12.07.H42-230202-0024 02/02/2023 13/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN LUÂN- PHẠM THỊ GIANG
142 000.12.07.H42-221205-0011 05/12/2022 01/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG VĂN TRUNG
143 000.12.07.H42-221207-0005 07/12/2022 20/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TÀO VĂN VIÊN
144 000.12.07.H42-230320-0014 20/03/2023 29/03/2023 03/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ VÂN ĐAN
145 000.09.07.H42-230105-0017 05/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN HẢI - ĐẤT TRƯỜNG YÊN
146 000.09.07.H42-230110-0020 10/01/2023 06/03/2023 07/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG VĂN QUÝ - ĐẤT TRƯỜNG YÊN
147 000.09.07.H42-221223-0020 23/12/2022 19/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN KHOA - ĐẤT TRƯỜNG YÊN
148 000.09.07.H42-221229-0013 29/12/2022 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN THỨC - ĐẤT NINH HÒA
149 000.09.07.H42-221229-0015 29/12/2022 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN CÔNG QUẬN - NINH HÒA
150 000.09.07.H42-221230-0005 30/12/2022 31/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ĐỨC THUÝ - ĐẤT TRƯỜNG YÊN
151 000.09.07.H42-221230-0007 30/12/2022 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ THU - ĐẤT TRƯỜNG YÊN
152 000.00.07.H42-220217-0002 17/02/2022 23/08/2023 02/10/2023
Trễ hạn 28 ngày.
PHẠM THỊ THÚY AN
153 000.00.07.H42-230106-0001 06/01/2023 07/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ NINH KIỀU
154 000.00.07.H42-230306-0001 06/03/2023 09/08/2023 16/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN DƯƠNG
155 000.00.07.H42-220314-0002 14/03/2022 21/06/2023 30/08/2023
Trễ hạn 50 ngày.
NGUYỄN CÔNG HOAN
156 000.00.07.H42-221226-0005 26/12/2022 01/02/2023 02/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ VÂN ANH
157 000.00.07.H42-221226-0006 26/12/2022 01/02/2023 02/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ VÂN ANH
158 000.00.07.H42-221226-0007 26/12/2022 01/02/2023 02/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ VÂN ANH
159 000.10.07.H42-230512-0009 12/05/2023 25/04/2023 01/06/2023
Trễ hạn 26 ngày.
NGUYỄN VĂN HUY-TRẦN VĂN SINH
160 H42.07.11-230811-0009 11/08/2023 01/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 18 ngày.
LÊ THỊ HIỀN
161 000.10.07.H42-230214-0011 14/02/2023 28/02/2023 06/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN VĂN CÂU
162 000.10.07.H42-230216-0013 16/02/2023 24/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN VĨNH
163 000.10.07.H42-230222-0005 22/02/2023 15/03/2023 16/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN TƯỜNG
164 H42.07.11-230622-0040 22/06/2023 14/07/2023 15/07/2023
Trễ hạn 0 ngày.
PHẠM VĂN CHẤP
165 000.10.07.H42-221227-0026 27/12/2022 06/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN THỊ CA
166 H42.07.16-230724-0017 24/07/2023 21/08/2023 22/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
4567+4568+4569 TẠ QUANG SỬU TC TẠ XUÂN CAO, TẠ VĂN CƯƠNG UQ TỐNG VĂN TÚ
167 000.15.07.H42-230410-0031 10/04/2023 02/05/2023 04/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ VINH