STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.23.23.H42-220317-0004 17/03/2022 27/04/2022 10/05/2022
Trễ hạn 9 ngày.
PHẠM THỊ THO UBND xã Đông Sơn
2 000.23.23.H42-220317-0005 17/03/2022 27/04/2022 09/05/2022
Trễ hạn 8 ngày.
VŨ THU THANH UBND xã Đông Sơn
3 000.23.23.H42-220317-0006 17/03/2022 27/04/2022 09/05/2022
Trễ hạn 8 ngày.
PHẠM THỊ HIÊN UBND xã Đông Sơn
4 000.27.23.H42-220428-0007 28/04/2022 29/04/2022 05/05/2022
Trễ hạn 4 ngày.
VŨ TỰ ĐỒNG UBND phường Tây Sơn
5 000.27.23.H42-220504-0012 04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN HƯNG UBND phường Tây Sơn
6 000.27.23.H42-220531-0004 31/05/2022 01/06/2022 03/06/2022
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ HẠNH UBND phường Tây Sơn
7 000.27.23.H42-220601-0002 01/06/2022 02/06/2022 03/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
LÃ THỊ THANH HẢI UBND phường Tây Sơn
8 000.25.23.H42-220602-0009 02/06/2022 03/06/2022 06/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG VĂN HÀ UBND xã Quang Sơn
9 000.23.23.H42-220617-0007 17/06/2022 21/06/2022 24/06/2022
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM THỊ HƯƠNG LAN UBND xã Đông Sơn
10 000.23.23.H42-220617-0008 17/06/2022 21/06/2022 24/06/2022
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ VĂN ĐIỆP UBND xã Đông Sơn
11 000.23.23.H42-220617-0009 17/06/2022 21/06/2022 24/06/2022
Trễ hạn 3 ngày.
TẠ XUÂN TUẤN UBND xã Đông Sơn
12 000.26.23.H42-220628-0007 28/06/2022 05/07/2022 20/07/2022
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN PHÚ DỞN UBND phường Tân Bình