STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.27.26.H42-220314-0001 14/03/2022 28/03/2022 30/03/2022
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ THỊ TUYẾT UBND xã Ninh Phúc
2 000.27.26.H42-220315-0001 15/03/2022 29/03/2022 30/03/2022
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH MẠNH HÙNG UBND xã Ninh Phúc
3 000.25.26.H42-220601-0002 01/06/2022 08/06/2022 17/06/2022
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN VĂN NGHĨA UBND xã Ninh Nhất