STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.16.25.H42-220607-0013 07/06/2022 09/06/2022 10/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN TRIỀU UBND xã Yên Thành