STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.33.29.H42-230508-0004 08/05/2023 29/05/2023 31/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN NHƯ Ý
2 000.33.29.H42-230508-0005 08/05/2023 29/05/2023 31/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHÙNG VĂN NAM
3 000.17.29.H42-230301-0001 01/03/2023 03/03/2023 04/03/2023
Trễ hạn 0 ngày.
ĐỖ ĐỨC TUÂN UBND xã Khánh Cường
4 000.29.29.H42-230308-0001 10/03/2023 14/03/2023 15/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ NGUYỆT UBND xã Khánh Thủy
5 000.29.29.H42-230310-0001 10/03/2023 14/03/2023 15/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ LUÂN UBND xã Khánh Thủy
6 000.29.29.H42-230310-0002 10/03/2023 14/03/2023 15/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TÔ VĂN PHƯƠNG UBND xã Khánh Thủy