STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.46.30.H42-220413-0006 13/04/2022 27/04/2022 28/04/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THANH (ĐINH VĂN HÀ ĐC ỦY QUYỀN NỘP HS)