STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.29.24.H42-220601-0002 01/06/2022 02/06/2022 03/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ LINH UBND xã Kim Hải
2 000.29.24.H42-220601-0001 01/06/2022 02/06/2022 03/06/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ GIANG UBND xã Kim Hải