STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.31.24.H42-230224-0006 24/02/2023 27/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐÚC VŨ UBND xã Kim Tân