STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.03.H42-220613-0015 13/06/2022 11/07/2022 12/07/2022
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ ĐỨC TOÀN Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế