STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.04.H42-221125-0006 25/11/2022 05/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ HÒA
2 000.00.04.H42-230509-0001 09/05/2023 19/06/2023 26/06/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM THỊ GIANG