STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.06.H42-220420-0048 20/04/2022 13/05/2022 16/05/2022
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THÀNH
2 000.00.06.H42-220420-0009 20/04/2022 26/04/2022 27/04/2022
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG