Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị DVC cung cấp thông tin trực tuyến
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Thành phố Ninh Bình 9 26 55 47988 0 48029 1 9 17.7 % 82.2 % 0.1 %
UBND Huyện Kim Sơn 14 40 74 22369 0 22791 1 11 83.2 % 16.8 % 0 %
UBND Huyện Nho Quan 0 156 212 26046 0 26046 5 65 41.5 % 58.5 % 0 %
UBND Thành phố Tam Điệp 10 52 73 15228 22 15206 0 5 31.3 % 68.7 % 0 %
UBND Huyện Hoa Lư 13 58 78 11762 0 11765 0 3 60.1 % 39.9 % 0 %
UBND Huyện Gia Viễn 24 37 94 30543 263 30280 0 75 29.6 % 70.4 % 0 %
UBND Huyện Yên Khánh 1 144 203 36466 260 36206 12 116 33.5 % 66.4 % 0.1 %
UBND Huyện Yên Mô 6 193 228 30047 0 30069 0 34 37.3 % 62.7 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 10 73 28 1383 17 1366 0 0 99.6 % 0.4 % 0 %
Sở Công Thương 3 92 33 20719 0 20736 0 0 0.8 % 99.2 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 4 5 77 487 23 464 0 0 91.6 % 8.4 % 0 %
Công an tỉnh 124 3 10 3762 0 3784 0 0 6.6 % 93.4 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 37 95 2 93 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 34 57 16 56880 835 56045 167 112 86.6 % 13.1 % 0.3 %
Sở Nội vụ 34 26 29 152 0 182 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 25 21 110 1397 76 1321 0 0 98.9 % 1.1 % 0 %
Sở Xây dựng 0 0 56 948 0 958 0 22 98.6 % 1.4 % 0 %
Sở Tài chính 0 2 14 105 0 113 2 0 94.7 % 3.5 % 1.8 %
Ban Quản lý các KCN 0 15 20 305 0 306 0 0 91.8 % 8.2 % 0 %
Sở Du lịch 0 0 26 66 4 62 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 0 74 53 13639 86 13553 0 1 95.5 % 4.5 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 114 2670 0 2679 0 0 95.2 % 4.8 % 0 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 22 105 5 2302 16 2286 0 19 98.1 % 1.9 % 0 %
Sở Tư pháp 5 117 1 7261 254 7007 1 1 93.6 % 6.3 % 0.1 %
Sở Văn hóa Thể thao 0 0 103 185 0 185 0 0 98.9 % 1.1 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 54 57 0 59 0 0 98.3 % 1.7 % 0 %
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình 0 10 10 9040 0 9064 0 0 100 % 0 % 0 %
Bảo hiểm Xã hội 0 1 24 25975 0 26421 0 1 0 % 100 % 0 %
UBND Tỉnh 11 0 0 1 0 1 0 0 100 % 0 % 0 %
Toàn tỉnh 349 1307 1837 367878 801 367077 189 474 46.3 % 53.7 % 0 %
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 9
Một phần: 26
Toàn trình: 55
Tiếp nhận: 47988
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 48029
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 17.7%
Đúng hạn: 82.2%
Trễ hạn: 0.1%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 14
Một phần: 40
Toàn trình: 74
Tiếp nhận: 22369
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 22791
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 83.2%
Đúng hạn: 16.8%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 156
Toàn trình: 212
Tiếp nhận: 26046
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 26046
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 41.5%
Đúng hạn: 58.5%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 10
Một phần: 52
Toàn trình: 73
Tiếp nhận: 15228
Đang xử lý: 22
Trả kết quả: 15206
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 31.3%
Đúng hạn: 68.7%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 13
Một phần: 58
Toàn trình: 78
Tiếp nhận: 11762
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 11765
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 60.1%
Đúng hạn: 39.9%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 24
Một phần: 37
Toàn trình: 94
Tiếp nhận: 30543
Đang xử lý: 263
Trả kết quả: 30280
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 29.6%
Đúng hạn: 70.4%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 1
Một phần: 144
Toàn trình: 203
Tiếp nhận: 36466
Đang xử lý: 260
Trả kết quả: 36206
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 33.5%
Đúng hạn: 66.4%
Trễ hạn: 0.1%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 6
Một phần: 193
Toàn trình: 228
Tiếp nhận: 30047
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 30069
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 37.3%
Đúng hạn: 62.7%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 10
Một phần: 73
Toàn trình: 28
Tiếp nhận: 1383
Đang xử lý: 17
Trả kết quả: 1366
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 3
Một phần: 92
Toàn trình: 33
Tiếp nhận: 20719
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 20736
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0.8%
Đúng hạn: 99.2%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 4
Một phần: 5
Toàn trình: 77
Tiếp nhận: 487
Đang xử lý: 23
Trả kết quả: 464
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.6%
Đúng hạn: 8.4%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 124
Một phần: 3
Toàn trình: 10
Tiếp nhận: 3762
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 3784
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 6.6%
Đúng hạn: 93.4%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 37
Tiếp nhận: 95
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 93
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 34
Một phần: 57
Toàn trình: 16
Tiếp nhận: 56880
Đang xử lý: 835
Trả kết quả: 56045
Trễ hạn: 167
Trước hạn: 86.6%
Đúng hạn: 13.1%
Trễ hạn: 0.3%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 34
Một phần: 26
Toàn trình: 29
Tiếp nhận: 152
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 182
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 25
Một phần: 21
Toàn trình: 110
Tiếp nhận: 1397
Đang xử lý: 76
Trả kết quả: 1321
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 56
Tiếp nhận: 948
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 958
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.6%
Đúng hạn: 1.4%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 2
Toàn trình: 14
Tiếp nhận: 105
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 113
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 94.7%
Đúng hạn: 3.5%
Trễ hạn: 1.8%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 15
Toàn trình: 20
Tiếp nhận: 305
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 306
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.8%
Đúng hạn: 8.2%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 26
Tiếp nhận: 66
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 62
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 74
Toàn trình: 53
Tiếp nhận: 13639
Đang xử lý: 86
Trả kết quả: 13553
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.5%
Đúng hạn: 4.5%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 114
Tiếp nhận: 2670
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 2679
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.2%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 22
Một phần: 105
Toàn trình: 5
Tiếp nhận: 2302
Đang xử lý: 16
Trả kết quả: 2286
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 5
Một phần: 117
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 7261
Đang xử lý: 254
Trả kết quả: 7007
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 93.6%
Đúng hạn: 6.3%
Trễ hạn: 0.1%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 103
Tiếp nhận: 185
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 185
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 54
Tiếp nhận: 57
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 59
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 10
Toàn trình: 10
Tiếp nhận: 9040
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 9064
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 1
Toàn trình: 24
Tiếp nhận: 25975
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 26421
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
DVC cung cấp thông tin trực tuyến: 11
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%