Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Thành phố Ninh Bình 0 0 0 19087 0 19153 0 4 65.5 % 34.5 % 0 %
UBND Huyện Kim Sơn 6 0 3 10730 167 10563 1 8 91.9 % 8.1 % 0 %
UBND Huyện Nho Quan 44 142 167 9994 0 10223 1 95 55.4 % 44.6 % 0 %
UBND Thành phố Tam Điệp 1 0 0 6214 0 6255 0 3 39.8 % 60.2 % 0 %
UBND Huyện Hoa Lư 0 0 0 3791 0 3791 0 6 46.1 % 53.9 % 0 %
UBND Huyện Gia Viễn 9 7 10 14116 76 14040 0 15 39.4 % 60.6 % 0 %
UBND Huyện Yên Khánh 0 0 0 15267 0 15559 28 50 41 % 58.9 % 0.1 %
UBND Huyện Yên Mô 0 0 0 14651 0 14701 0 10 37.6 % 62.4 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 15 64 40 682 0 685 0 0 99.1 % 0.9 % 0 %
Sở Công Thương 6 28 100 12933 8 12925 0 0 0.8 % 99.2 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 8 0 80 233 0 237 0 0 96.6 % 3.4 % 0 %
Công an tỉnh 124 3 10 2059 0 2059 0 0 3.9 % 96.1 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 37 50 4 46 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 33 55 18 32974 1451 31523 30 49 85.7 % 14.2 % 0.1 %
Sở Nội vụ 7 17 64 123 0 147 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 20 41 76 576 0 645 0 0 99.1 % 0.9 % 0 %
Sở Xây dựng 0 0 57 263 2 261 0 18 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 0 2 9 14 0 14 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 0 30 17 0 18 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Du lịch 0 0 26 41 0 41 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 2 67 53 7361 0 7418 2 1 97.1 % 2.8 % 0.1 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 0 115 1072 0 1089 0 0 96.5 % 3.5 % 0 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 13 32 84 1158 26 1132 0 0 99.9 % 0.1 % 0 %
Sở Tư pháp 9 98 19 4165 0 4301 0 1 94.5 % 5.5 % 0 %
Sở Văn hóa Thể thao 0 3 94 130 7 123 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 60 42 2 40 0 0 100 % 0 % 0 %
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình 0 3 17 3961 0 3969 0 0 99.9 % 0.1 % 0 %
Bảo hiểm Xã hội 0 1 24 18429 0 18672 0 0 0 % 100 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh 11 0 0 9 4 5 0 0 100 % 0 % 0 %
Toàn tỉnh 309 563 1193 180142 507 179635 62 260 53.7 % 46.3 % 0 %
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 19087
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 19153
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 65.5%
Đúng hạn: 34.5%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 6
Một phần: 0
Toàn trình: 3
Tiếp nhận: 10730
Đang xử lý: 167
Trả kết quả: 10563
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 91.9%
Đúng hạn: 8.1%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 44
Một phần: 142
Toàn trình: 167
Tiếp nhận: 9994
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 10223
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 55.4%
Đúng hạn: 44.6%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 6214
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 6255
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 39.8%
Đúng hạn: 60.2%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3791
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 3791
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 46.1%
Đúng hạn: 53.9%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 9
Một phần: 7
Toàn trình: 10
Tiếp nhận: 14116
Đang xử lý: 76
Trả kết quả: 14040
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 39.4%
Đúng hạn: 60.6%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 15267
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 15559
Trễ hạn: 28
Trước hạn: 41%
Đúng hạn: 58.9%
Trễ hạn: 0.1%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 14651
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 14701
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 37.6%
Đúng hạn: 62.4%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 15
Một phần: 64
Toàn trình: 40
Tiếp nhận: 682
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 685
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 6
Một phần: 28
Toàn trình: 100
Tiếp nhận: 12933
Đang xử lý: 8
Trả kết quả: 12925
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0.8%
Đúng hạn: 99.2%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 8
Một phần: 0
Toàn trình: 80
Tiếp nhận: 233
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 237
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.6%
Đúng hạn: 3.4%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 124
Một phần: 3
Toàn trình: 10
Tiếp nhận: 2059
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 2059
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 3.9%
Đúng hạn: 96.1%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 37
Tiếp nhận: 50
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 46
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 33
Một phần: 55
Toàn trình: 18
Tiếp nhận: 32974
Đang xử lý: 1451
Trả kết quả: 31523
Trễ hạn: 30
Trước hạn: 85.7%
Đúng hạn: 14.2%
Trễ hạn: 0.1%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 7
Một phần: 17
Toàn trình: 64
Tiếp nhận: 123
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 147
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 20
Một phần: 41
Toàn trình: 76
Tiếp nhận: 576
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 645
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 57
Tiếp nhận: 263
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 261
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 2
Toàn trình: 9
Tiếp nhận: 14
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 14
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 30
Tiếp nhận: 17
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 18
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 26
Tiếp nhận: 41
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 41
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 2
Một phần: 67
Toàn trình: 53
Tiếp nhận: 7361
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 7418
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 97.1%
Đúng hạn: 2.8%
Trễ hạn: 0.1%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 115
Tiếp nhận: 1072
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 1089
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.5%
Đúng hạn: 3.5%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 13
Một phần: 32
Toàn trình: 84
Tiếp nhận: 1158
Đang xử lý: 26
Trả kết quả: 1132
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.9%
Đúng hạn: 0.1%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 9
Một phần: 98
Toàn trình: 19
Tiếp nhận: 4165
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 4301
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.5%
Đúng hạn: 5.5%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 3
Toàn trình: 94
Tiếp nhận: 130
Đang xử lý: 7
Trả kết quả: 123
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 60
Tiếp nhận: 42
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 40
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 3
Toàn trình: 17
Tiếp nhận: 3961
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 3969
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.9%
Đúng hạn: 0.1%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
Một phần: 1
Toàn trình: 24
Tiếp nhận: 18429
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 18672
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 11
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 9
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 5
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%