Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Thành phố Ninh Bình 27 22 32 51288 51227 3 59 14.4 % 85.6 % 0 %
UBND Huyện Kim Sơn 35 20 62 19477 19370 4 32 85.1 % 14.9 % 0 %
UBND Huyện Nho Quan 58 107 198 25708 25854 1 60 39.3 % 60.6 % 0.1 %
UBND Thành phố Tam Điệp 48 11 65 11555 11839 12 12 53.9 % 46 % 0.1 %
UBND Huyện Hoa Lư 46 33 13 6102 6082 0 3 96.9 % 3.1 % 0 %
UBND Huyện Gia Viễn 58 14 66 31325 31344 0 261 28.8 % 71.2 % 0 %
UBND Huyện Yên Khánh 84 80 198 29745 29846 6 227 33.5 % 66.5 % 0 %
UBND Huyện Yên Mô 100 84 211 21988 22054 1 40 27.7 % 72.3 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 27 53 47 698 687 0 0 98.4 % 1.6 % 0 %
Sở Công Thương 36 4 87 10535 10543 0 1 0.7 % 99.3 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 8 1 77 417 434 0 0 83.6 % 16.4 % 0 %
Công an tỉnh 124 3 10 6162 6121 0 0 5.6 % 94.4 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 39 81 80 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 62 24 24 46478 45470 159 875 87.2 % 12.5 % 0.3 %
Sở Nội vụ 36 24 29 139 157 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 26 23 112 660 654 1 6 94 % 5.8 % 0.2 %
Sở Xây dựng 9 1 43 503 569 0 3 98.1 % 1.9 % 0 %
Sở Tài chính 0 2 31 181 196 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 15 18 287 277 0 4 86.3 % 13.7 % 0 %
Sở Du lịch 0 0 26 34 31 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 76 1 51 7445 7469 2 6 99.6 % 0.4 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 110 1796 1786 0 0 97.5 % 2.5 % 0 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 27 21 78 2578 2517 0 12 98 % 2 % 0 %
Sở Tư pháp 27 11 84 4159 3840 0 4 98.2 % 1.8 % 0 %
Sở Văn hóa Thể thao 0 0 100 85 91 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 1 0 52 40 35 0 0 100 % 0 % 0 %
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình 0 11 11 21886 22041 1 0 99.8 % 0.2 % 0 %
Bảo hiểm Xã hội 0 0 11 2833 2842 0 3 0 % 100 % 0 %
Toàn tỉnh 915 565 1885 304185 303456 190 1608 50.1 % 49.9 % 0 %
Mức độ 2: 27
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 32
Tiếp nhận: 51288
Giải quyết: 51227
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 14.4%
Đúng hạn: 85.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 35
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 62
Tiếp nhận: 19477
Giải quyết: 19370
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 85.1%
Đúng hạn: 14.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 58
Mức độ 3: 107
Mức độ 4: 198
Tiếp nhận: 25708
Giải quyết: 25854
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 39.3%
Đúng hạn: 60.6%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 48
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 65
Tiếp nhận: 11555
Giải quyết: 11839
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 53.9%
Đúng hạn: 46%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 46
Mức độ 3: 33
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 6102
Giải quyết: 6082
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.9%
Đúng hạn: 3.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 58
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 66
Tiếp nhận: 31325
Giải quyết: 31344
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 28.8%
Đúng hạn: 71.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 84
Mức độ 3: 80
Mức độ 4: 198
Tiếp nhận: 29745
Giải quyết: 29846
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 33.5%
Đúng hạn: 66.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 100
Mức độ 3: 84
Mức độ 4: 211
Tiếp nhận: 21988
Giải quyết: 22054
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 27.7%
Đúng hạn: 72.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 27
Mức độ 3: 53
Mức độ 4: 47
Tiếp nhận: 698
Giải quyết: 687
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.4%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 36
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 87
Tiếp nhận: 10535
Giải quyết: 10543
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0.7%
Đúng hạn: 99.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 77
Tiếp nhận: 417
Giải quyết: 434
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 83.6%
Đúng hạn: 16.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 124
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 6162
Giải quyết: 6121
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 5.6%
Đúng hạn: 94.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 39
Tiếp nhận: 81
Giải quyết: 80
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 62
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 46478
Giải quyết: 45470
Trễ hạn: 159
Trước hạn: 87.2%
Đúng hạn: 12.5%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 36
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 29
Tiếp nhận: 139
Giải quyết: 157
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 112
Tiếp nhận: 660
Giải quyết: 654
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 94%
Đúng hạn: 5.8%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận: 503
Giải quyết: 569
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 31
Tiếp nhận: 181
Giải quyết: 196
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 287
Giải quyết: 277
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 86.3%
Đúng hạn: 13.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 26
Tiếp nhận: 34
Giải quyết: 31
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 76
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 7445
Giải quyết: 7469
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 110
Tiếp nhận: 1796
Giải quyết: 1786
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.5%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 27
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 78
Tiếp nhận: 2578
Giải quyết: 2517
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 27
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 84
Tiếp nhận: 4159
Giải quyết: 3840
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.2%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 100
Tiếp nhận: 85
Giải quyết: 91
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 52
Tiếp nhận: 40
Giải quyết: 35
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 21886
Giải quyết: 22041
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.8%
Đúng hạn: 0.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 2833
Giải quyết: 2842
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%