Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Thành phố Ninh Bình 24 22 29 31324 31285 2 57 15.9 % 84.1 % 0 %
UBND Huyện Kim Sơn 34 20 60 12718 12635 0 26 85.8 % 14.2 % 0 %
UBND Huyện Nho Quan 58 107 199 14285 14302 1 42 51.7 % 48.3 % 0 %
UBND Thành phố Tam Điệp 53 11 57 6763 6948 5 6 46.9 % 53 % 0.1 %
UBND Huyện Hoa Lư 46 33 13 3637 3614 0 3 96.8 % 3.2 % 0 %
UBND Huyện Gia Viễn 56 14 65 19192 19145 0 198 28.3 % 71.7 % 0 %
UBND Huyện Yên Khánh 84 81 197 17782 17880 7 186 36.1 % 63.9 % 0 %
UBND Huyện Yên Mô 101 85 207 12913 12994 0 28 26.1 % 73.9 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 28 52 47 377 374 0 0 99.2 % 0.8 % 0 %
Sở Công Thương 36 4 87 6143 6113 0 1 0.7 % 99.3 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 8 1 77 235 239 0 0 77.4 % 22.6 % 0 %
Công an tỉnh 136 0 1 3789 3742 0 0 6.1 % 93.9 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 38 46 46 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 61 23 20 30552 28396 116 554 85.3 % 14.3 % 0.4 %
Sở Nội vụ 36 24 29 107 127 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 27 23 111 343 313 0 5 92 % 8 % 0 %
Sở Xây dựng 8 1 44 276 351 0 3 98.3 % 1.7 % 0 %
Sở Tài chính 0 2 31 118 135 0 3 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 19 18 183 178 0 1 84.3 % 15.7 % 0 %
Sở Du lịch 0 0 26 9 9 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 77 1 51 4752 4730 2 4 99.5 % 0.4 % 0.1 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 110 1099 1091 0 0 98.4 % 1.6 % 0 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 39 20 66 1471 1283 0 11 99.1 % 0.9 % 0 %
Sở Tư pháp 27 11 84 2232 1955 0 2 99.1 % 0.9 % 0 %
Sở Văn hóa Thể thao 0 0 100 52 56 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 54 23 18 0 0 100 % 0 % 0 %
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình 0 11 11 19480 19635 1 0 99.7 % 0.2 % 0.1 %
Bảo hiểm Xã hội 2 0 9 1764 1771 0 3 0 % 100 % 0 %
Toàn tỉnh 941 565 1841 191665 189365 134 1133 52.8 % 47.1 % 0.1 %
Mức độ 2: 24
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 29
Tiếp nhận: 31324
Giải quyết: 31285
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 15.9%
Đúng hạn: 84.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 60
Tiếp nhận: 12718
Giải quyết: 12635
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 85.8%
Đúng hạn: 14.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 58
Mức độ 3: 107
Mức độ 4: 199
Tiếp nhận: 14285
Giải quyết: 14302
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 51.7%
Đúng hạn: 48.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 53
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 57
Tiếp nhận: 6763
Giải quyết: 6948
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 46.9%
Đúng hạn: 53%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 46
Mức độ 3: 33
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 3637
Giải quyết: 3614
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 56
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 65
Tiếp nhận: 19192
Giải quyết: 19145
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 28.3%
Đúng hạn: 71.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 84
Mức độ 3: 81
Mức độ 4: 197
Tiếp nhận: 17782
Giải quyết: 17880
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 36.1%
Đúng hạn: 63.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 101
Mức độ 3: 85
Mức độ 4: 207
Tiếp nhận: 12913
Giải quyết: 12994
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 26.1%
Đúng hạn: 73.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 28
Mức độ 3: 52
Mức độ 4: 47
Tiếp nhận: 377
Giải quyết: 374
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.2%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 36
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 87
Tiếp nhận: 6143
Giải quyết: 6113
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0.7%
Đúng hạn: 99.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 77
Tiếp nhận: 235
Giải quyết: 239
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 77.4%
Đúng hạn: 22.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 136
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 3789
Giải quyết: 3742
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 6.1%
Đúng hạn: 93.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 38
Tiếp nhận: 46
Giải quyết: 46
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 61
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 20
Tiếp nhận: 30552
Giải quyết: 28396
Trễ hạn: 116
Trước hạn: 85.3%
Đúng hạn: 14.3%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 36
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 29
Tiếp nhận: 107
Giải quyết: 127
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 27
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 111
Tiếp nhận: 343
Giải quyết: 313
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92%
Đúng hạn: 8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 44
Tiếp nhận: 276
Giải quyết: 351
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 31
Tiếp nhận: 118
Giải quyết: 135
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 19
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 183
Giải quyết: 178
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84.3%
Đúng hạn: 15.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 26
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 9
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 77
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 4752
Giải quyết: 4730
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 99.5%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 110
Tiếp nhận: 1099
Giải quyết: 1091
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.4%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 39
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 66
Tiếp nhận: 1471
Giải quyết: 1283
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 27
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 84
Tiếp nhận: 2232
Giải quyết: 1955
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 100
Tiếp nhận: 52
Giải quyết: 56
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 54
Tiếp nhận: 23
Giải quyết: 18
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 19480
Giải quyết: 19635
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.7%
Đúng hạn: 0.2%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 9
Tiếp nhận: 1764
Giải quyết: 1771
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%