Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Thành phố Ninh Bình 27 22 32 51983 51813 3 59 14.3 % 85.7 % 0 %
UBND Huyện Kim Sơn 35 20 62 19672 19539 2 32 85.1 % 14.9 % 0 %
UBND Huyện Nho Quan 58 107 198 26039 26209 1 60 39.1 % 60.9 % 0 %
UBND Thành phố Tam Điệp 48 11 65 11700 11975 12 12 54 % 45.9 % 0.1 %
UBND Huyện Hoa Lư 46 33 13 6175 6148 0 3 96.8 % 3.2 % 0 %
UBND Huyện Gia Viễn 58 14 66 31683 31621 0 261 28.7 % 71.3 % 0 %
UBND Huyện Yên Khánh 84 80 198 30102 30229 9 230 33.3 % 66.6 % 0.1 %
UBND Huyện Yên Mô 100 84 211 22344 22387 1 40 27.6 % 72.3 % 0.1 %
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 27 53 47 707 690 0 0 98.4 % 1.6 % 0 %
Sở Công Thương 36 4 87 10662 10676 0 1 0.7 % 99.3 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 8 1 77 426 445 0 0 83.6 % 16.4 % 0 %
Công an tỉnh 124 3 10 6300 6239 0 0 5.4 % 94.6 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 39 81 80 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 62 24 24 46960 45960 160 888 87.2 % 12.4 % 0.4 %
Sở Nội vụ 36 24 29 140 158 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 26 23 112 671 659 1 6 94.1 % 5.8 % 0.1 %
Sở Xây dựng 9 1 43 506 585 0 3 98.1 % 1.9 % 0 %
Sở Tài chính 0 2 31 181 197 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 15 18 291 280 0 4 86.4 % 13.6 % 0 %
Sở Du lịch 0 0 26 35 31 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 76 1 51 7537 7557 2 6 99.6 % 0.4 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 110 1812 1801 0 0 97.4 % 2.6 % 0 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 27 21 78 2592 2560 0 12 98 % 2 % 0 %
Sở Tư pháp 27 11 84 4236 3906 0 4 98.3 % 1.7 % 0 %
Sở Văn hóa Thể thao 0 0 100 87 91 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 1 0 52 43 37 0 0 100 % 0 % 0 %
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình 0 11 11 21946 22101 0 0 99.8 % 0.2 % 0 %
Bảo hiểm Xã hội 0 0 11 2872 2882 0 3 0 % 100 % 0 %
Toàn tỉnh 915 565 1885 307783 306856 191 1624 50 % 50 % 0 %
Mức độ 2: 27
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 32
Tiếp nhận: 51983
Giải quyết: 51813
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 14.3%
Đúng hạn: 85.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 35
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 62
Tiếp nhận: 19672
Giải quyết: 19539
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 85.1%
Đúng hạn: 14.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 58
Mức độ 3: 107
Mức độ 4: 198
Tiếp nhận: 26039
Giải quyết: 26209
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 39.1%
Đúng hạn: 60.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 48
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 65
Tiếp nhận: 11700
Giải quyết: 11975
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 54%
Đúng hạn: 45.9%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 46
Mức độ 3: 33
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 6175
Giải quyết: 6148
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 58
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 66
Tiếp nhận: 31683
Giải quyết: 31621
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 28.7%
Đúng hạn: 71.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 84
Mức độ 3: 80
Mức độ 4: 198
Tiếp nhận: 30102
Giải quyết: 30229
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 33.3%
Đúng hạn: 66.6%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 100
Mức độ 3: 84
Mức độ 4: 211
Tiếp nhận: 22344
Giải quyết: 22387
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 27.6%
Đúng hạn: 72.3%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 27
Mức độ 3: 53
Mức độ 4: 47
Tiếp nhận: 707
Giải quyết: 690
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.4%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 36
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 87
Tiếp nhận: 10662
Giải quyết: 10676
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0.7%
Đúng hạn: 99.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 77
Tiếp nhận: 426
Giải quyết: 445
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 83.6%
Đúng hạn: 16.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 124
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 6300
Giải quyết: 6239
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 5.4%
Đúng hạn: 94.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 39
Tiếp nhận: 81
Giải quyết: 80
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 62
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 46960
Giải quyết: 45960
Trễ hạn: 160
Trước hạn: 87.2%
Đúng hạn: 12.4%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 36
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 29
Tiếp nhận: 140
Giải quyết: 158
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 112
Tiếp nhận: 671
Giải quyết: 659
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 94.1%
Đúng hạn: 5.8%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận: 506
Giải quyết: 585
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 31
Tiếp nhận: 181
Giải quyết: 197
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 291
Giải quyết: 280
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 86.4%
Đúng hạn: 13.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 26
Tiếp nhận: 35
Giải quyết: 31
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 76
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 7537
Giải quyết: 7557
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 110
Tiếp nhận: 1812
Giải quyết: 1801
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.4%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 27
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 78
Tiếp nhận: 2592
Giải quyết: 2560
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 27
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 84
Tiếp nhận: 4236
Giải quyết: 3906
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 100
Tiếp nhận: 87
Giải quyết: 91
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 52
Tiếp nhận: 43
Giải quyết: 37
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 21946
Giải quyết: 22101
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.8%
Đúng hạn: 0.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 2872
Giải quyết: 2882
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%