Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Thành phố Ninh Bình 24 17 35 77969 77567 3 59 15.4 % 84.6 % 0 %
UBND Huyện Kim Sơn 35 20 62 28688 28688 3 55 83.3 % 16.7 % 0 %
UBND Huyện Nho Quan 58 107 199 46487 46531 4 89 45.6 % 54.4 % 0 %
UBND Thành phố Tam Điệp 45 20 61 18071 18327 12 16 47 % 52.9 % 0.1 %
UBND Huyện Hoa Lư 46 33 13 10095 10068 0 4 95.6 % 4.4 % 0 %
UBND Huyện Gia Viễn 61 12 67 46461 46459 0 284 28.3 % 71.7 % 0 %
UBND Huyện Yên Khánh 79 79 199 47342 47225 14 289 31.2 % 68.8 % 0 %
UBND Huyện Yên Mô 118 92 225 35621 35686 1 55 28.9 % 71.1 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 26 53 47 1247 1232 0 0 96.8 % 3.2 % 0 %
Sở Công Thương 36 4 87 18096 18066 0 2 0.8 % 99.2 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 8 1 77 627 633 0 0 87.2 % 12.8 % 0 %
Công an tỉnh 124 3 10 9397 9367 0 0 6.4 % 93.6 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 39 153 144 0 0 99.3 % 0.7 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 69 23 18 68935 67844 206 1146 88.4 % 11.3 % 0.3 %
Sở Nội vụ 34 26 29 192 204 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 26 23 112 1211 1210 2 6 96.2 % 3.6 % 0.2 %
Sở Xây dựng 9 1 43 824 881 0 6 98.6 % 1.4 % 0 %
Sở Tài chính 0 2 31 272 283 2 0 99.3 % 0 % 0.7 %
Ban Quản lý các KCN 0 16 19 417 412 0 4 84.7 % 15.3 % 0 %
Sở Du lịch 0 0 26 72 72 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 75 1 52 11274 11255 2 6 99.6 % 0.4 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 4 110 3048 3014 0 0 97 % 3 % 0 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 16 28 95 3633 3630 0 12 98.4 % 1.6 % 0 %
Sở Tư pháp 28 10 84 7585 7219 0 4 98.1 % 1.9 % 0 %
Sở Văn hóa Thể thao 1 0 99 160 166 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 50 60 57 0 0 100 % 0 % 0 %
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình 0 11 11 25746 25901 0 2 99.8 % 0.2 % 0 %
Bảo hiểm Xã hội 1 0 24 8238 7991 0 21 0 % 100 % 0 %
Toàn tỉnh 919 586 1924 471921 470132 249 2060 48.9 % 51.1 % 0 %
Mức độ 2: 24
Mức độ 3: 17
Mức độ 4: 35
Tiếp nhận: 77969
Giải quyết: 77567
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 15.4%
Đúng hạn: 84.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 35
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 62
Tiếp nhận: 28688
Giải quyết: 28688
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 83.3%
Đúng hạn: 16.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 58
Mức độ 3: 107
Mức độ 4: 199
Tiếp nhận: 46487
Giải quyết: 46531
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 45.6%
Đúng hạn: 54.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 45
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 61
Tiếp nhận: 18071
Giải quyết: 18327
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 47%
Đúng hạn: 52.9%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 46
Mức độ 3: 33
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 10095
Giải quyết: 10068
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.6%
Đúng hạn: 4.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 61
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 67
Tiếp nhận: 46461
Giải quyết: 46459
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 28.3%
Đúng hạn: 71.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 79
Mức độ 3: 79
Mức độ 4: 199
Tiếp nhận: 47342
Giải quyết: 47225
Trễ hạn: 14
Trước hạn: 31.2%
Đúng hạn: 68.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 118
Mức độ 3: 92
Mức độ 4: 225
Tiếp nhận: 35621
Giải quyết: 35686
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 28.9%
Đúng hạn: 71.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 53
Mức độ 4: 47
Tiếp nhận: 1247
Giải quyết: 1232
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 36
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 87
Tiếp nhận: 18096
Giải quyết: 18066
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0.8%
Đúng hạn: 99.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 77
Tiếp nhận: 627
Giải quyết: 633
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 87.2%
Đúng hạn: 12.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 124
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 9397
Giải quyết: 9367
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 6.4%
Đúng hạn: 93.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 39
Tiếp nhận: 153
Giải quyết: 144
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.3%
Đúng hạn: 0.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 69
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 68935
Giải quyết: 67844
Trễ hạn: 206
Trước hạn: 88.4%
Đúng hạn: 11.3%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 29
Tiếp nhận: 192
Giải quyết: 204
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 112
Tiếp nhận: 1211
Giải quyết: 1210
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 96.2%
Đúng hạn: 3.6%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận: 824
Giải quyết: 881
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.6%
Đúng hạn: 1.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 31
Tiếp nhận: 272
Giải quyết: 283
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 99.3%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 16
Mức độ 4: 19
Tiếp nhận: 417
Giải quyết: 412
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84.7%
Đúng hạn: 15.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 26
Tiếp nhận: 72
Giải quyết: 72
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 75
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 52
Tiếp nhận: 11274
Giải quyết: 11255
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 110
Tiếp nhận: 3048
Giải quyết: 3014
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97%
Đúng hạn: 3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 28
Mức độ 4: 95
Tiếp nhận: 3633
Giải quyết: 3630
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.4%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 28
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 84
Tiếp nhận: 7585
Giải quyết: 7219
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 99
Tiếp nhận: 160
Giải quyết: 166
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 50
Tiếp nhận: 60
Giải quyết: 57
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 25746
Giải quyết: 25901
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.8%
Đúng hạn: 0.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 8238
Giải quyết: 7991
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%