Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Một phần (nộp trực tiếp)
(thủ tục)
Một phần (nộp trực tuyến)
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Thành phố Ninh Bình 9 26 55 26823 26805 1 7 19.4 % 80.6 % 0 %
UBND Huyện Kim Sơn 14 39 74 12441 12791 2 6 82.2 % 17.7 % 0.1 %
UBND Huyện Nho Quan 0 144 201 14651 14668 0 22 39.8 % 60.2 % 0 %
UBND Thành phố Tam Điệp 12 51 74 8388 8385 0 3 32.9 % 67.1 % 0 %
UBND Huyện Hoa Lư 13 58 78 5083 5037 0 0 88.2 % 11.8 % 0 %
UBND Huyện Gia Viễn 24 32 95 16302 16222 0 53 27.4 % 72.6 % 0 %
UBND Huyện Yên Khánh 1 141 200 19736 19614 6 86 31 % 68.9 % 0.1 %
UBND Huyện Yên Mô 5 194 228 16206 16133 0 17 33.5 % 66.5 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 10 71 39 795 780 0 0 99.5 % 0.5 % 0 %
Sở Công Thương 3 92 33 10330 10428 0 0 0.8 % 99.2 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 4 5 77 234 230 0 0 91.7 % 8.3 % 0 %
Công an tỉnh 124 3 10 2333 2355 0 0 6 % 94 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 37 54 49 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 34 55 16 29889 29312 58 78 87 % 12.8 % 0.2 %
Sở Nội vụ 35 25 29 104 134 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 25 24 110 682 663 0 0 99.4 % 0.6 % 0 %
Sở Xây dựng 0 0 53 657 670 0 18 98.8 % 1.2 % 0 %
Sở Tài chính 0 2 31 76 66 1 0 95.5 % 3 % 1.5 %
Ban Quản lý các KCN 0 15 20 164 164 0 0 91.5 % 8.5 % 0 %
Sở Du lịch 0 0 26 41 37 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 0 76 52 7104 7094 0 0 96.1 % 3.9 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 114 1241 1242 0 0 95.6 % 4.4 % 0 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 21 106 5 1207 1203 0 7 98.9 % 1.1 % 0 %
Sở Tư pháp 5 116 1 4185 3939 0 0 92.9 % 7.1 % 0 %
Sở Văn hóa Thể thao 0 1 102 93 91 0 0 98.9 % 1.1 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 50 26 27 0 0 100 % 0 % 0 %
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình 0 10 10 4064 4088 0 0 100 % 0 % 0 %
Bảo hiểm Xã hội 0 1 24 14320 14619 0 1 0 % 100 % 0 %
Toàn tỉnh 339 1287 1844 197229 196846 68 298 45.8 % 54.1 % 0.1 %
Một phần (nộp trực tiếp): 9
Một phần (nộp trực tuyến): 26
Toàn trình: 55
Tiếp nhận: 26823
Giải quyết: 26805
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 19.4%
Đúng hạn: 80.6%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 14
Một phần (nộp trực tuyến): 39
Toàn trình: 74
Tiếp nhận: 12441
Giải quyết: 12791
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 82.2%
Đúng hạn: 17.7%
Trễ hạn: 0.1%
Một phần (nộp trực tiếp): 0
Một phần (nộp trực tuyến): 144
Toàn trình: 201
Tiếp nhận: 14651
Giải quyết: 14668
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 39.8%
Đúng hạn: 60.2%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 12
Một phần (nộp trực tuyến): 51
Toàn trình: 74
Tiếp nhận: 8388
Giải quyết: 8385
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 32.9%
Đúng hạn: 67.1%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 13
Một phần (nộp trực tuyến): 58
Toàn trình: 78
Tiếp nhận: 5083
Giải quyết: 5037
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.2%
Đúng hạn: 11.8%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 24
Một phần (nộp trực tuyến): 32
Toàn trình: 95
Tiếp nhận: 16302
Giải quyết: 16222
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 27.4%
Đúng hạn: 72.6%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 1
Một phần (nộp trực tuyến): 141
Toàn trình: 200
Tiếp nhận: 19736
Giải quyết: 19614
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 31%
Đúng hạn: 68.9%
Trễ hạn: 0.1%
Một phần (nộp trực tiếp): 5
Một phần (nộp trực tuyến): 194
Toàn trình: 228
Tiếp nhận: 16206
Giải quyết: 16133
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 33.5%
Đúng hạn: 66.5%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 10
Một phần (nộp trực tuyến): 71
Toàn trình: 39
Tiếp nhận: 795
Giải quyết: 780
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.5%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 3
Một phần (nộp trực tuyến): 92
Toàn trình: 33
Tiếp nhận: 10330
Giải quyết: 10428
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0.8%
Đúng hạn: 99.2%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 4
Một phần (nộp trực tuyến): 5
Toàn trình: 77
Tiếp nhận: 234
Giải quyết: 230
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.7%
Đúng hạn: 8.3%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 124
Một phần (nộp trực tuyến): 3
Toàn trình: 10
Tiếp nhận: 2333
Giải quyết: 2355
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 6%
Đúng hạn: 94%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 0
Một phần (nộp trực tuyến): 0
Toàn trình: 37
Tiếp nhận: 54
Giải quyết: 49
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 34
Một phần (nộp trực tuyến): 55
Toàn trình: 16
Tiếp nhận: 29889
Giải quyết: 29312
Trễ hạn: 58
Trước hạn: 87%
Đúng hạn: 12.8%
Trễ hạn: 0.2%
Một phần (nộp trực tiếp): 35
Một phần (nộp trực tuyến): 25
Toàn trình: 29
Tiếp nhận: 104
Giải quyết: 134
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 25
Một phần (nộp trực tuyến): 24
Toàn trình: 110
Tiếp nhận: 682
Giải quyết: 663
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.4%
Đúng hạn: 0.6%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 0
Một phần (nộp trực tuyến): 0
Toàn trình: 53
Tiếp nhận: 657
Giải quyết: 670
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.8%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 0
Một phần (nộp trực tuyến): 2
Toàn trình: 31
Tiếp nhận: 76
Giải quyết: 66
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 95.5%
Đúng hạn: 3%
Trễ hạn: 1.5%
Một phần (nộp trực tiếp): 0
Một phần (nộp trực tuyến): 15
Toàn trình: 20
Tiếp nhận: 164
Giải quyết: 164
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.5%
Đúng hạn: 8.5%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 0
Một phần (nộp trực tuyến): 0
Toàn trình: 26
Tiếp nhận: 41
Giải quyết: 37
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 0
Một phần (nộp trực tuyến): 76
Toàn trình: 52
Tiếp nhận: 7104
Giải quyết: 7094
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.1%
Đúng hạn: 3.9%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 0
Một phần (nộp trực tuyến): 0
Toàn trình: 114
Tiếp nhận: 1241
Giải quyết: 1242
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.6%
Đúng hạn: 4.4%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 21
Một phần (nộp trực tuyến): 106
Toàn trình: 5
Tiếp nhận: 1207
Giải quyết: 1203
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 5
Một phần (nộp trực tuyến): 116
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 4185
Giải quyết: 3939
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92.9%
Đúng hạn: 7.1%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 0
Một phần (nộp trực tuyến): 1
Toàn trình: 102
Tiếp nhận: 93
Giải quyết: 91
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 0
Một phần (nộp trực tuyến): 0
Toàn trình: 50
Tiếp nhận: 26
Giải quyết: 27
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 0
Một phần (nộp trực tuyến): 10
Toàn trình: 10
Tiếp nhận: 4064
Giải quyết: 4088
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Một phần (nộp trực tiếp): 0
Một phần (nộp trực tuyến): 1
Toàn trình: 24
Tiếp nhận: 14320
Giải quyết: 14619
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%