CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 178 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
151 2.000356.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
152 1.005201.000.00.00.H42 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
153 1.005358.000.00.00.H42 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
154 1.009336.000.00.00.H42 Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện Tổ chức - Biên chế
155 1.005378.000.00.00.H42 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
156 1.000843.000.00.00.H42 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
157 1.003817.000.00.00.H42 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện Tổ chức - Biên chế
158 2.001621.000.00.00.H42 Thủ tục Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Cấp Quận/huyện Thủy lợi
159 1.004979.000.00.00.H42 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
160 2.002226.000.00.00.H42 Thông báo thành lập tổ hợp tác Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
161 2.000385.000.00.00.H42 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
162 2.001958.000.00.00.H42 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
163 2.002227.000.00.00.H42 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
164 2.000374.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
165 1.005377.000.00.00.H42 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã