CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 169 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
166 1.005393.000.00.00.H42 Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức Cấp Quận/huyện Lĩnh vực viên chức
167 1.011607.000.00.00.H42 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm. Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
168 1.005394.000.00.00.H42 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Cấp Quận/huyện Lĩnh vực viên chức
169 2.002516.H42 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)