CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 356 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
316 1.004895.000.00.00.H42 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
317 2.000477.000.00.00.H42 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
318 2.002481.000.00.00.H42 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học
319 1.001028.000.00.00.H42 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
320 1.009455.000.00.00.H42 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
321 1.011606.000.00.00.H42 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm. Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
322 2.000744.000.00.00.H42 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng. Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
323 2.000509.000.00.00.H42 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
324 1.001055.000.00.00.H42 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
325 1.001078.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
326 1.001085.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
327 1.001090.000.00.00.H42 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
328 1.009453.000.00.00.H42 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
329 1.011608.000.00.00.H42 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm. Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
330 2.000286.000.00.00.H42 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội