CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 356 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
16 1.001228.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
17 1.008838.000.00.00.H42 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Cấp Quận/huyện Khoa học, công nghệ, môi trường và khuyến nông
18 2.002163.000.00.00.H42 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Cấp Quận/huyện Phòng, chống thiên tai
19 1.008004.000.00.00.H42 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Cấp Quận/huyện Trồng trọt
20 2.002213.000.00.00.H42 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
21 2.001880.000.00.00.H42 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
22 2.001885.000.00.00.H42 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
23 2.000908.000.00.00.H42 Cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận/huyện Chứng thực
24 1.001193.H42 Đăng ký khai sinh Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
25 2.000528.H42 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
26 2.001925.000.00.00.H42 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Cấp Quận/huyện Giải quyết khiếu nại
27 2.001927.000.00.00.H42 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Giải quyết khiếu nại
28 2.001909.000.00.00.H42 Tiếp công dân tại cấp xã Cấp Quận/huyện Tiếp công dân
29 2.001801.000.00.00.H42 Xử lý đơn tại cấp xã Cấp Quận/huyện Xử lý đơn thư
30 2.001261.000.00.00.H42 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Kinh doanh khí