CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 191 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
91 1.004478.H42 Công bố mở cảng cá loại 3 Cấp Quận/huyện Thủy sản
92 1.004498.H42 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Cấp Quận/huyện Thủy sản
93 1.008004.H42 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Cấp Quận/huyện Trồng trọt
94 1.005416.H42 Quyết định mua sắm tải sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không thành lập dự án đầu tư Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
95 1.005417.H42 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
96 1.005418.H42 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
97 1.005420.H42 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
98 1.005421.H42 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
99 1.005422.H42 Quyết định điều chuyển tài sản công Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
100 1.005423.H42 Quyết định bán tài sản công Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
101 1.005424.H42 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
102 1.005425.H42 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
103 1.005426.H42 Quyết định thanh lý tài sản công Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
104 1.005427.H42 Quyết định tiêu hủy tài sản công Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
105 1.005428.H42 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại Cấp Quận/huyện Quản lý công sản