CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 167 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
106 2.002120.000.00.00.H42 Đăng ký khi hợp tác xã tách Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
107 2.000337.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất. Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
108 2.001786.000.00.00.H42 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận/huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
109 1.002662.000.00.00.H42 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Cấp Quận/huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
110 1.005121.000.00.00.H42 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
111 1.004972.000.00.00.H42 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
112 2.000305.000.00.00.H42 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến. Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
113 1.003645.000.00.00.H42 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
114 2.001973.000.00.00.H42 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
115 1.009486.000.00.00.H42 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Cấp Quận/huyện Biển và hải đảo
116 1.003635.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
117 1.003622.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
118 1.003141.000.00.00.H42 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Cấp Quận/huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
119 1.004439.000.00.00.H42 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
120 1.004440.000.00.00.H42 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân