CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 174 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
91 2.000414.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
92 1.001874.000.00.00.H42 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Cấp Quận/huyện Gia đình
93 2.000402.000.00.00.H42 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
94 1.003103.000.00.00.H42 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Cấp Quận/huyện Gia đình
95 1.000843.000.00.00.H42 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
96 2.000385.000.00.00.H42 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
97 1.003140.000.00.00.H42 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Cấp Quận/huyện Gia đình
98 2.000374.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề. Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
99 1.005280.000.00.00.H42 Đăng ký thành lập hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
100 1.000804.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
101 1.003185.000.00.00.H42 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Cấp Quận/huyện Gia đình
102 2.002123.000.00.00.H42 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
103 2.000364.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
104 1.005277.000.00.00.H42 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
105 1.000775.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp xã Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)