CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 174 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
61 1.005742.000.00.00.H42 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
62 2.000629.000.00.00.H42 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
63 2.001270.000.00.00.H42 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Kinh doanh khí
64 1.001279.000.00.00.H42 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
65 1.000748.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình văn hóa Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
66 2.001261.000.00.00.H42 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Kinh doanh khí
67 2.000615.000.00.00.H42 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
68 1.009334.000.00.00.H42 Thủ tục hành chính về thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện Cấp Quận/huyện Công chức, viên chức
69 2.001240.000.00.00.H42 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
70 1.009335.000.00.00.H42 Thủ tục hành chính về thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện Cấp Quận/huyện Công chức, viên chức
71 1.009336.000.00.00.H42 Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện Công chức, viên chức
72 1.003719.000.00.00.H42 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện Công chức, viên chức
73 2.000267.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
74 1.003693.000.00.00.H42 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện Công chức, viên chức
75 1.000316.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã thuộc một huyện Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ