CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 140 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
91 2.000779.000.00.00.H42 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
92 2.001255.000.00.00.H42 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Cấp Quận/huyện Nuôi con nuôi
93 2.000373.000.00.00.H42 Công nhận hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải ở cơ sở
94 1.001695.000.00.00.H42 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
95 2.000930.000.00.00.H42 Thôi làm hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải ở cơ sở
96 1.001669.000.00.00.H42 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
97 2.002080.000.00.00.H42 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải ở cơ sở
98 2.000756.000.00.00.H42 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
99 2.000333.000.00.00.H42 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Cấp Quận/huyện Hòa giải ở cơ sở
100 2.000884.000.00.00.H42 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cấp Quận/huyện Chứng thực
101 2.000748.000.00.00.H42 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
102 2.000913.000.00.00.H42 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/huyện Chứng thực
103 2.002189.000.00.00.H42 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
104 2.000927.000.00.00.H42 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/huyện Chứng thực
105 2.000554.000.00.00.H42 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)