CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 140 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
76 1.005388.000.00.00.H42 Thủ tục thi tuyển viên chức Cấp Quận/huyện Công chức, viên chức
77 1.011607.000.00.00.H42 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên trong năm Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
78 1.005392.000.00.00.H42 Thủ tục xét tuyển viên chức Cấp Quận/huyện Công chức, viên chức
79 2.001925.000.00.00.H42 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Cấp Quận/huyện Giải quyết khiếu nại
80 1.011608.000.00.00.H42 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên trong năm Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
81 1.005393.000.00.00.H42 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức Cấp Quận/huyện Công chức, viên chức
82 2.000528.000.00.00.H42 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
83 1.005394.000.00.00.H42 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Cấp Quận/huyện Công chức, viên chức
84 2.000806.000.00.00.H42 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
85 2.002190.000.00.00.H42 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Bồi thường nhà nước
86 1.005462.000.00.00.H42 Phục hồi danh dự (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Bồi thường nhà nước
87 2.002165.000.00.00.H42 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Cấp Quận/huyện Bồi thường nhà nước
88 1.001766.000.00.00.H42 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
89 2.001263.000.00.00.H42 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Cấp Quận/huyện Nuôi con nuôi
90 2.000979.000.00.00.H42 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Cấp Quận/huyện Hòa giải ở cơ sở