CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 37 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 1.010902.H42 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
17 2.001765.H42 Cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
18 1.003384.H42 Sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
19 1.005452.H42 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
20 2.001091.H42 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
21 2.001087.H42 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
22 1.009374.H42 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
23 1.009386.H42 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
24 1.004153.H42 Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất Bản, In và Phát hành
25 2.001744.H42 Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất Bản, In và Phát hành
26 2.001173.H42 Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
27 2.001740.H42 Xác nhận Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Xuất Bản, In và Phát hành
28 1.004375.H42 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. Sở Thông tin và Truyền thông Xuất Bản, In và Phát hành
29 1.003114.H42 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất Bản, In và Phát hành
30 2.001684.H42 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử