CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 32 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
16 1.009340.H42 Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
17 1.009352.H42 Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, UBND cấp tỉnh Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
18 1.001797.H42 Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
19 1.009354.H42 Thủ tục hành chính về thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
20 1.001550.H42 Thủ tục đề nghị giải thế tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
21 1.009355.H42 Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
22 2.000713.H42 Thủ tục đề nghị tự giải thế tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
23 1.012399.H42 Tặng Cờ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
24 1.012395.H42 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ, ngành, tỉnh Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
25 1.021398.H42 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
26 1.000766.H42 Thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
27 1.012393.H42 Thủ tục tặng cờ thi đua của Bộ, ngành, tỉnh Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
28 1.012401.H42 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đột xuất Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
29 1.012402.H42 Thủ tục tặng thưởng bằng khen Bộ, ban, ngành, tỉnh cho gia đình Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
30 1.012403.H42 Đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đối ngoại Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)