CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 89 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
76 1.000681.H42 Đề nghị tặng thưởng Bằng khen Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
77 2.001567.H42 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
78 1.001610.H42 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 điều 45 Luật tín ngưỡng Tôn giáo Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
79 1.003621.H42 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
80 1.001604.H42 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
81 1.003916.H42 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
82 1.001589.H42 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
83 1.003950.H42 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
84 1.003920.H42 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
85 1.003879.H42 Thủ tục đổi tên quỹ Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
86 1.003866.H42 Thủ tục quỹ tự giải thể Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
87 2.000287.H42 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
88 1.005385.H42 Thủ tục tiếp nhận tiếp nhận vào công chức (Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020). Sở Nội vụ Lĩnh vực viên chức
89 2.001540.H42 Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của Chứng chỉ hành nghề lưu trữ Sở Nội vụ Văn thư và Lưu trữ nhà nước