CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 89 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
61 1.000415.H42 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
62 1.003783.H42 Chia tách; sát nhập; hợp nhất Hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
63 1.001642.H42 Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
64 2.001678.H42 Thủ tục đổi tên hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
65 1.001640.H42 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 33 và khoản 2 điều 34 của luật tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
66 1.003918.H42 Thủ tục hội tự giải thể Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
67 1.001637.H42 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
68 1.003900.H42 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
69 2.000456.H42 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
70 1.003858.H42 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
71 1.001628.H42 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
72 1.003822.H42 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
73 1.001626.H42 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
74 2.001590.H42 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
75 1.001624.H42 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ