CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 88 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 2.000465.H42 Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Sở Nội vụ Chính quyền địa phương
2 2.000449.H42 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
3 2.001946.H42 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
4 1.001894.H42 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
5 1.000989.H42 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Sở Nội vụ Chính quyền địa phương
6 2.001941.H42 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
7 1.001886.H42 Thủ tục đăng ký, sửa đổi Hiến chương của tổ chức Tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của Hiến chương, của tổ chức Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
8 1.003649.H42 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Sở Nội vụ Văn thư và Lưu trữ nhà nước
9 2.001683.H42 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Công tác thanh niên
10 1.003735.H42 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
11 1.001875.H42 Thành lập, chia tách, sát nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
12 1.003657.H42 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Sở Nội vụ Văn thư và Lưu trữ nhà nước
13 1.005384. H42 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Nội vụ Lĩnh vực viên chức
14 1.003999.H42 Thủ tục chấp thuận việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Công tác thanh niên
15 1.009331.H42 Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế