CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 73 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 1.003586.H42 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thủy sản
47 1.007932.H42 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Bảo vệ thực vật
48 1.011470.H42 Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Lâm nghiệp
49 1.003681.H42 Xóa đăng ký tàu cá Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thủy sản
50 1.004056.H42 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thủy sản
51 1.004694.H42 Công bố mở cảng cá loại 2 Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thủy sản
52 1.003590.H42 Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thủy sản
53 2.001827.H42 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
54 1.003593.H42 Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu). Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thủy sản
55 2.001823.H42 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 6 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn) Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
56 1.003563.H42 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Thủy sản
57 1.004363.H42 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Bảo vệ thực vật
58 1.003695.H42 Công nhận làng nghề Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
59 1.004346.H42 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Bảo vệ thực vật
60 1.003712.H42 Công nhận nghề truyền thống Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn