CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 129 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
121 1.001978.H42 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
122 2.000148.H42 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
123 2.000178.H42 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
124 2.000839.H42 Giải quyết hỗ trợ học nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
125 2.000888.H42 Tham gia bảo hiểm thất nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
126 2.001953.H42 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
127 1.000502.H42 Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quản lý lao động ngoài nước
128 1.0005132.H42 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quản lý lao động ngoài nước
129 2.002028.H42. Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quản lý lao động ngoài nước