CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 129 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
16 1.000479.H42 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động - Tiền lương
17 2.000205.H42 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
18 1.000436.H42 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động - Tiền lương
19 1.000448.H42 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động - Tiền lương
20 1.000464.H42 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động - Tiền lương
21 1.004949.H42 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động - Tiền lương
22 2.001949.H42 Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động - Tiền lương
23 2.000192.H42 Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
24 1.005449.H42 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
25 1.005450.H42 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
26 2.000025.H42 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội
27 2.000027.H42 Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội
28 2.000032.H42 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội
29 2.000036.H42 Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội
30 1.000091.H42 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội