CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 124 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 B-BCA-153585-TT Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7-1954 đến 30-4-1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết) (cấp tỉnh) Công an tỉnh Chính sách cán bộ
47 B-BCA-153603-TT Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Chính sách cán bộ
48 B-BCA-153499-TT Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân Công an tỉnh Tổ chức cán bộ
49 B-BCA-153668-TT Cấp lại Căn cước công dân (cấp huyện) Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
50 B-BCA-153606-TT Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Chính sách cán bộ
51 B-BCA-153479-TT Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện GT đường bộ
52 B-BCA-153542-TT Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh QL xuất nhập cảnh
53 B-BCA-153500-TT Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân Công an tỉnh Tổ chức cán bộ
54 B-BCA-153667-TT Đổi Căn cước công dân (cấp huyện) Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
55 B-BCA-153607-TT Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Chính sách cán bộ
56 B-BCA-153480-TT Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện GT đường bộ
57 B-BCA-153543-TT Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Công an tỉnh QL xuất nhập cảnh
58 B-BCA-153671-TT Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (cấp huyện) Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
59 B-BCA-153610-TT Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Chính sách cán bộ
60 B-BCA-153481-TT Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện GT đường bộ