CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 137 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
76 1.009898 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) tại Công an tỉnh Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
77 1.009899 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) tại Công an tỉnh Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
78 1.009900 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
79 1.009901 Cấp đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ tại Công an tỉnh Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
80 1.009902 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ tại Công an tỉnh Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
81 1.009905 Cấp giấy Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
82 1.009906 CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (cấp huyện) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
83 1.009907 CẤP LẠI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
84 1.009908 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
85 1.009909 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (thực hiện tại cấp huyện) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
86 1.009910 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (thực hiện tại cấp huyện) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
87 1.009911 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (thực hiện tại cấp huyện) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
88 1.009912 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (thực hiện tại cấp huyện) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
89 1.009913 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (thực hiện tại cấp xã) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy
90 BCA-153756 Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh Công an tỉnh QL vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ