CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2065 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
2011 1.010831.H42 Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
2012 1.010802.H42 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
2013 1.010935.H42 Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội
2014 1.010936.H42 Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội
2015 1.010937.H42 Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội
2016 1.009811.H42 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2017 1.009873.H42 Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2018 1.009874.H42 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2019 1.011546.H42 Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2020 1.011547.H42 Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2021 1.000362.H42 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2022 1.000401.H42 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2023 1.001966.H42 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2024 1.001973.H42 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2025 1.001978.H42 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm