CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2070 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
2026 1.000401.H42 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2027 1.001966.H42 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2028 1.001973.H42 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2029 1.001978.H42 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2030 2.000148.H42 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2031 2.000178.H42 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2032 2.000839.H42 Giải quyết hỗ trợ học nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2033 2.000888.H42 Tham gia bảo hiểm thất nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2034 2.001953.H42 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm
2035 1.000502.H42 Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quản lý lao động ngoài nước
2036 1.0005132.H42 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quản lý lao động ngoài nước
2037 2.002028.H42. Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quản lý lao động ngoài nước
2038 1.010196.H42 Thủ tục cấp, cấp lại, Chứng chỉ hành nghề lưu trữ Sở Nội vụ Văn thư và Lưu trữ nhà nước
2039 1.005434.H42 Mua quyển hóa đơn Sở Tài chính Quản lý công sản
2040 1.010727.H42 Cấp giấy phép môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường