CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 37 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000205.000.00.00.H42 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động
2 1.009748.000.00.00.H42 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Đầu tư
3 1.004249.000.00.00.H42 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường
4 1.006949.000.00.00.H42 Cấp giấy phép xây dựng cho công trình Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
5 2.000192.000.00.00.H42 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động
6 1.009756.000.00.00.H42 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Đầu tư
7 1.000459.000.00.00.H42 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Lao động
8 1.009757.000.00.00.H42 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đầu tư
9 1.004356.000.00.00.H42 Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Môi trường
10 1.007203.000.00.00.H42 Gia hạn giấy phép xây dựng cho công trình Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
11 1.009759.000.00.00.H42 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Đầu tư
12 1.004141.000.00.00.H42 Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt Môi trường
13 1.007207.000.00.00.H42 Cấp lại giấy phép xây dựng cho công trình Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
14 1.009760.000.00.00.H42 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư
15 1.009762.000.00.00.H42 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư