CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 82 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.004435.000.00.00.H42 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 1.002982.000.00.00.H42 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 1.000729.000.00.00.H42 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4 2.000011.000.00.00.H42 Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Cơ sở vật chất và thiết bị trường học
5 1.005090.000.00.00.H42 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục Dân tộc
6 1.000259.000.00.00.H42 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục Thường xuyên
7 1.004436.000.00.00.H42 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
8 1.003734.000.00.00.H42 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9 1.005142.000.00.00.H42 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, tuyển sinh
10 1.000716.000.00.00.H42 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài
11 1.000718.000.00.00.H42 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài
12 1.000939.000.00.00.H42 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài
13 1.001492.000.00.00.H42 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài
14 1.001495.000.00.00.H42 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài
15 1.001496.000.00.00.H42 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục (theo đề nghị của các bên liên kết) Đào tạo với nước ngoài