CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 228 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.001283.000.00.00.H42 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Kinh doanh khí
2 1.004492.000.00.00.H42 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 1.010832.000.00.00.H42 Thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp Quận/huyện Người có công
4 1.000775.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp xã Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
5 1.009334.000.00.00.H42 Thủ tục hành chính về thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện Cấp Quận/huyện Tổ chức - Biên chế
6 1.001090.000.00.00.H42 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
7 1.003434.000.00.00.H42 Hỗ trợ dự án liên kết Cấp Quận/huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
8 1.009994.000.00.00.H42 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III. cấp IV (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng. tôn giáo/tượng đài. tranh hoành tráng/theo giai đoạn công trình không theo tuyến/theo giai đoạn công trình theo tuyến trong đô thị/dự án) và nhà ở riêng lẻ Cấp Quận/huyện Hoạt động xây dựng
9 2.001270.000.00.00.H42 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Kinh doanh khí
10 1.004485.000.00.00.H42 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11 2.000346.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề cấp xã Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
12 1.003841.000.00.00.H42 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
13 1.009335.000.00.00.H42 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cấp Quận/huyện Tổ chức - Biên chế
14 1.001098.000.00.00.H42 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
15 1.003596.000.00.00.H42 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Cấp Quận/huyện Khoa học, công nghệ, môi trường và khuyến nông