CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 48 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.005388.000.00.00.H42 Thi tuyển viên chức Công chức, viên chức
2 1.009334.000.00.00.H42 Thủ tục hành chính về thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện Tổ chức - Biên chế
3 2.002165.000.00.00.H42' Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước
4 2.001457.000.00.00.H42 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật
5 1.005392.000.00.00.H42 xét tuyển viên chức Công chức, viên chức
6 1.009335.000.00.00.H42 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tổ chức - Biên chế
7 2.001449.000.00.00.H42 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật
8 1.005393.000.00.00.H42 Tiếp nhận vào làm viên chức Công chức, viên chức
9 1.009336.000.00.00.H42 Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức - Biên chế
10 1.005393.000.00.00.H42' Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công chức, viên chức
11 1.003719.000.00.00.H42 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tổ chức - Biên chế
12 1.010091.000.00.00.H42 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Phòng, chống thiên tai
13 1.003693.000.00.00.H42 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức - Biên chế
14 1.010092.000.00.00.H42 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội Phòng, chống thiên tai
15 1.003817.000.00.00.H42 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế