CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 161 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.001920.000.00.00.H42 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Giải quyết khiếu nại
2 BLĐ-TBVXH-NBI-286400 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động Cấp Quận/huyện An toàn, vệ sinh lao động
3 2.000821.000.00.00.H42 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất Cấp Quận/huyện Bảo hiểm xã hội
4 1.001699.000.00.00.H42 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
5 1.004944.000.00.00.H42 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Cấp Quận/huyện Trẻ em
6 2.001382.000.00.00.H42 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp Quận/huyện Người có công
7 1.000132.000.00.00.H42 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
8 2.001661.000.00.00.H42 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân mua bán người Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
9 1.000775.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp xã Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
10 BTM-NBI-264929 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
11 1.001193.000.00.00.H42 Thủ tục đăng ký khai sinh (cấp xã) Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
12 2.000528.000.00.00.H42 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
13 2.001925.000.00.00.H42 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Cấp Quận/huyện Giải quyết khiếu nại
14 2.001927.000.00.00.H42 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Giải quyết khiếu nại
15 2.001909.000.00.00.H42 Tiếp công dân tại cấp xã Cấp Quận/huyện Tiếp công dân