CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 141 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 2.000620.000.00.00.H42 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
2 2.000633.000.00.00.H42 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
3 1.005462.000.00.00.H42 Thủ tục phục hồi danh dự Cấp Quận/huyện Bồi thường nhà nước
4 1.003583.000.00.00.H42 Đăng ký khai sinh lưu động Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
5 1.012084 Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân Cấp Quận/huyện Gia đình
6 1.001731.000.00.00.H42 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
7 1.003827. H42 Thành lập Hội Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
8 1.001758.000.00.00.H42 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
9 1.003807.H42 Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
10 1.003783.H42 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
11 2.000291.000.00.00.H42 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
12 1.003757.H42 Thủ tục đổi tên Hội Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
13 1.003732.H42 Thủ tục Hội tự giải thể Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
14 2.002100.H42 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
15 2.000286.000.00.00.H42 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội