CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 98 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 B-BLD-286226-TT Giải quyết hưởng chế độ tử tuất Bảo hiểm xã hội
2 1.001699.000.00.00.H42 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
3 1.003337.000.00.00.H42 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Người có công
4 2.001382.000.00.00.H42 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
5 1.005462.000.00.00.H42 Phục hồi danh dự (cấp huyện) Bồi thường nhà nước
6 1.003583.000.00.00.H42 Đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch (Tư pháp)
7 BLĐ-TBVXH-NBI-286112 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội
8 2.002190.000.00.00.H42 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Bồi thường nhà nước
9 2.001050.000.00.00.H42 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực
10 2.001023.000.00.00.H42 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch (Tư pháp)
11 2.000744.000.00.00.H42 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội
12 BLĐ-TBVXH-NBI-286380 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
13 1.004946.000.00.00.H42 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Trẻ em
14 2.001947.000.00.00.H42 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Trẻ em
15 1.001257.000.00.00.H42 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Người có công