CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 198 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.008950.000.00.00.H42 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 1.000843.000.00.00.H42 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
3 1.001228.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ
4 1.008899.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
5 1.010832.000.00.00.H42 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
6 2.000385.000.00.00.H42 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
7 2.000267.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo Chính phủ
8 1.003446.000.00.00.H42 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi
9 1.005742.000.00.00.H42 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường
10 1.000316.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo Chính phủ
11 2.000402.000.00.00.H42 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
12 1.001220.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Chính phủ
13 2.000364.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
14 1.001212.000.00.00.H42 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Chính phủ
15 1.004269.000.00.00.H42 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai Đất đai