CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 84 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BLĐ-TBVXH-NBI-286400 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động An toàn, vệ sinh lao động
2 2.001960.000.00.00.H42 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp
3 2.002284.000.00.00.H42 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Giáo dục nghề nghiệp
4 1.003456.000.00.00.H42 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Thủy lợi
5 1.000798.000.00.00.H42 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai
6 1.002291.000.00.00.H42 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất. Đất đai
7 1.002314.000.00.00.H42 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận Đất đai
8 2.000395.000.00.00.H42 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Đất đai
9 BTM-NBI-265149H Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Đất đai
10 2.001449.000.00.00.H42 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật
11 2.001457.000.00.00.H42 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật
12 2.000184.000.00.00.H42 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
13 2.000206.000.00.00.H42 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
14 2.000333.000.00.00.H42 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Hòa giải ở cơ sở
15 3.000154.000.00.00.H42 Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan Lâm nghiệp